Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-01-27 18:35

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2014 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Per Frennberg, utsedd av Alecta, Monica Caneman, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 19 mars 2015. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Elisabeth Grieg som har undanbett sig omval, och nyval av Silvija Seres och Birger Steen. Valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Silvija Seres och Birger Steen väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Silvija Seres och Birger Steen föreslås som nya styrelseledamöter
Silvija Seres är född 1970. Hon har en MBA från INSEAD, är fil.dr i matematik vid University of Oxford och har en masterexamen i datateknik från Universitetet i Oslo. Silvija Seres är associate partner i TechnoRocks AS och arbetar som investerare, rådgivare och styrelseledamot i företag inom IT, telekom, media och energisektorn. Hon var verkställande direktör i TechnoRocks AS 2011-2015. Åren 2008-2011 arbetade hon som Director of Business Management i Microsoft Norge och 2004-2008 som Vice President för Services Strategic Development, Product Marketing och Strategic Development i Fast Search & Transfer ASA i Boston, USA och Oslo. Dessförinnan tjänstgjorde hon vid olika universitet och forskningsinstitut, bland annat var hon Prize Fellow, handledare och föreläsare vid University of Oxford 1997-2003, gästforskare vid Chinese Academy of Sciences i Beijing, Kina 2003, biträdande professor och programansvarig vid Dar Al Hekma University i Jedda, Saudiarabien 2002, gästforskare vid DEC/Compaq Systems Research Center i Palo Alto, USA 1999 och forskare vid Norsk Regnesentral i Oslo 1996-1997. Åren 1994-1996 arbetade hon som IT-konsult i Skrivervik Data i Oslo.

Silvija Seres är vice ordförande i Norsk Tipping AS och styrelseledamot i Enoro AS, The North Alliance AS, Academedia AB, Syncron AB, Kezzler AS, Camo AS, Buypass AS, Electronic Chart Centre AS, Eidsiva Vekst AS, Simula Research Laboratory AS och Transparency International Norge. Hon är vidare rådsmedlem i Teknologirådet i Norge, expertutvärderare i Forskningsrådet i Norge, medlem av Instituttrådet i Sintef IKT, och medlem av bedriftsforsamlingen och nomineringskommittén i Telenor ASA. Silvija Seres ser för närvarande över sina uppdrag för att uppfylla reglerna om maximalt antal styrelseuppdrag vid årsstämman och kommer att vidta de åtgärder som krävs därför.

Silvija Seres äger inga aktier i Nordea.

Birger Steen är född 1966. Han är civilingenjör i datateknik från Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universtitet och har en MBA från INSEAD. Birger Steen är verkställande direktör i Parallels Holdings Ltd., ett globalt mjukvaruföretag baserat i Seattle, USA. Åren 2002-2010 arbetade han i Microsoft, 2009-2010 som Vice President inom Worldwide SMB & Distribution i Microsoft Corporation, 2004-2009 som General Manager i Microsoft Russia och 2002-2004 som General Manager i Microsoft Norge. År 2000-2002 var han verkställande direktör i Scandinavia Online AS, 1996-1999 Vice President för Business Development i Schibsted ASA, 1993-1996 arbetade han som konsult i McKinsey & Company och 1992-1993 som oljehandlare och verkställande direktör i Norwegian Oil Trading AS.

Birger Steen är styrelseledamot i Schibsted ASA och medlem av Board of Trustees för Nordic Heritage Museum i Seattle.

Birger Steen äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 279 000 euro åt ordföranden, 132 500 euro åt vice ordföranden och 86 250 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 35 000 euro åt utskottsordföranden och 25 000 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår till 7,5 procent för samtliga styrelseledamöter och arvodet för utskottsarbetet höjs med 64 procent för ordförandena och 65 procent för ledamöterna. Den sammanlagda föreslagna höjningen av arvodet är 15,5 procent. Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Nordea har blivit mer komplext, tar allt mer tid och att ärendena kräver ett mer omfattande beredningsarbete i styrelseutskotten. Vidare har valberedningen gjort en jämförelse med andra nordiska banker. De nya reglerna om maximalt antal styrelseuppdrag har lett till att flera av ledamöterna har avsagt sig andra styrelseuppdrag. Detta sammantaget gör höjningen om 15,5 procent befogad.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2016 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, 08-792 81 12

Documents