Nordea fastställer finansiella mål för 2016-2018

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-05-27 08:45

På kapitalmarknadsdagen i London idag kommer Nordea att uppdatera marknaden om arbetet med att skapa framtidens relationsbank, och om de finansiella målen för 2016-2018.

Koncernchef Christian Clausen kommenterar:

- Vi har under de senaste åren framgångsrikt levererat på vår plan för 2015. Vi har byggt kapital och återetablerat en hållbar avkastning för att klara de nya regelkraven. Vi har därmed en mycket god utgångspunkt när vi nu skapar vår affärsmodell för framtiden – framtidens relationsbank.

- Kostnads- och kapitaleffektivitet förblir en integrerad del av affärsmodellen, och gör det möjligt för oss att frigöra resurser för framtida investeringar och generera en attraktiv och stabil avkastning i dagens miljö med låg tillväxt. Vi fortsätter vår satsning på förenklingsinitiativ, som handlar om att skapa en mer skalbar, robust och flexibel plattform för Nordea. Det är på så sätt vi kan ta vår relationsbank in i framtiden, och integrera en helt digital upplevelse i relationen med våra 11 miljoner kunder. Vi fortsätter också att investera i våra risk- och compliance-funktioner för att stärka vår ställning som en trygg och tillförlitlig partner och bygga än starkare kompetenser inom våra tillväxtområden, säger Christian Clausen, vd och koncernchef.

De mål som presenteras nedan har fastställts av styrelsen.

Finansiella mål för 2016-2018:
- Mindre än 1 procent genomsnittlig kostnadsökning per år (CAGR)[1]
- Utdelningskvot på minst 75 procent
- Avkastning på eget kapital (RoE) över genomsnittet för nordiska konkurrenter[2]
- Riskexponeringsbelopp (REA) i stort sett oförändrat
- En kapitalpolicy enligt vilken kärnprimärkapitalrelationen ska innefatta en kapitalbuffert på 50-150 punkter över regelkravet

Sammantaget beräknas detta innebära en årlig total tillväxt (CAGR) i utdelningen på över 10 procent.

De finansiella målen för 2016 till 2018 grundar sig på idag kända regelkrav.
[1] Exkl. valuta och prestationsbaserade löner. (Under antagande om en kostnadsbas på ca 4,7 miljarder euro under 2015, varav cirka 100 MEUR avser en oförutsedd ökning av prestationsbaserade löner och ytterligare kostnader för att uppfylla regelkrav 2015).  
[2] Viktat för att spegla Nordeas geografiska mix

På kapitalmarknadsdagen idag presenterar Nordea den strategiska inriktningen, finansiella initiativ och mål, riskhantering och de tre affärsområdena. Evenemanget hålls idag onsdagen den 27 maj 2015, kl 9.00-12.00 (GMT), på The Berkeley, Wilton Place, Knightsbridge, London. Programmet sänds live via internet, och presentationerna publiceras på www.nordea.com/ir.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents