Nordeas Börsbarometer i juni: Börsuppgång och låga räntor skrämmer

| 2015-06-29 09:00

Årets börsuppgång har inte nämnvärt påverkat förväntningarna på börsen jämfört med i januari, men svenska sparare är fortfarande mer pessimistiska än i fjol. En majoritet har inte ändrat sitt sparande till följd av de låga räntorna, enligt Nordeas börsbarometer.

Stockholmsbörsen har stigit ca 14 procent i år inklusive utdelningar. Detta har dock inte nämnvärt påverkat svenskarnas tro på börsen framöver, 35 procent tror att börsen kommer att stiga under det kommande året, upp från 32 procent i januari, men ned från 41 procent sedan juni 2014.

- Kombinationen av stigande börser i år och att undersökningen har utförts med Greklandsoron i fokus, gör att man kanske kunde förvänta att framtidstron dämpats något. Men andelen börsoptimister är fortfarande klart lägre än i fjol, säger Fredrik Wilander, investeringsstrateg på Nordea.

Svenska sparare upplever inte att riskerna nämnvärt ökat under året, och de allra flesta har heller ingen uppfattning om huruvida riskerna med att spara har ökat på grund av de låga räntorna. Inte heller har hur mycket man sparar eller vad man sparar i ändrats till följd av de låga räntorna.

- Med lägre räntor minskar möjligheten för obligationer att kompensera eventuella fall i aktiemarknaden, så från ett portföljperspektiv kan man argumentera för att riskerna har ökat, säger Fredrik Wilander. Men en ännu viktigare effekt av de låga räntorna är att avkastningen framöver kan förväntas att vara lägre, detta bör de flesta sparare reagera på, till exempel i sitt pensionssparande, säger Fredrik Wilander.  

En majoritet av sparare tycker att det är viktigt att ha en etisk inriktning på sitt sparande. Kvinnor är mer positiva till etiskt sparande än män, där så många som en av fem svarat det lägsta svarsalternativet. Skillnaden är också relativt stor mellan dem som äger boende och hyr boende.

- Att välja sitt sparande så att man också visar vem man är och vad man står för är något som blir allt viktigare för allt fler, Fler och fler inser att man genom sitt eget sparande kan både välja och välja bort företag utifrån hur ansvarsfullt man bedriver sin verksamhet , säger Ingela Gabrielsson.

En majoritet av svenska sparare har antingen ingen uppfattning om huruvida etiskt sparande påverkar avkastningen eller menar att det inte gör det.

- Det kan tyda på att andra faktorer än enbart avkastning vägs in när sparare beslutar att investerar etiskt. Här anar jag att man faktiskt kan tänka sig att avstå högre avkastning till förmån för ett högre syfte. Men faktum är att vi kan se att ansvarsfulla bolag genererar högre avkastning på investerat kapital, och det är något som är mycket positivt för spararen i ett längre perspektiv, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup för Nordea och baseras på 1000 svar.

  
För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom: 070-227 24 77
Fredrik Wilander, investeringsstrateg: +47 98 26 39 61
Petter Larsson, pressekreterare: 072 231 52 50

Documents