Resultatet av 2015 års översyns- och utvärderingsprocess

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-10-02 07:00

Resultatet från 2015 års översyns- och utvärderingsprocess är nu klart och innebär att kravet för bankens kärnprimärkapitalrelation förväntas uppgå till 15,4 procent vid slutet av tredje kvartalet, att jämföra med 14,9 procent som kommunicerades av Finansinspektionen den 2 september 2015. Per den 30 juni 2015 uppgick Nordeas kärnprimärkapitalrelation till 16,0 procent. De skärpta kraven hänför sig främst till brister i andra ledet i försvarslinjen och dess samverkan med styrningen av det interna riskklassificeringssystemet och modellerna. Vidare tillkommer ett tillägg för operativ risk, från inspektioner hänförliga till IT och processer.

Banken medger brister och har redan börjat vidta åtgärder. Ambitionen är att största delen av dessa åtgärder ska vara genomförda under första kvartalet 2016. Därefter är det upp till tillsynsmyndigheterna att avgöra när tilläggen ska tas bort. Nordeas kapitalpolicy om en buffert på 50-150 punkter över regelkravet ligger fast.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Claus Christensen, chef för Group Communications, +45 25 24 89 93

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents