Delårsredogörelse för tredje kvartalet 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-10-21 06:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
"Aktivitetsnivån var som vanligt lägre under sommarmånaderna, men vi har inte sett den normala ökningen i aktiviteten bland företagen och på marknaden under hösten. Inlåningsmarginalerna är fortsatt pressade och utlåningstillväxten låg. Räntenettot står sig dock bra i affärsområdena. Det höga inflödet till vår spar- och placeringsverksamhet fortsätter, trots fallande tillgångspriser, vilket bekräftar vårt starka kunderbjudande. Förvaltat kapital steg med 19 md euro eller 7 procent jämfört med för tolv månader sedan, tack vare på det starka inflödet. Nettoresultat av poster till verkligt värde tyngdes av låg likviditet på finansmarknaden och ökade kreditspreadar. Intäkterna sjönk med 3 procent i lokala valutor jämfört med samma period 2014. Nordea följer effektiviseringsplanen och kostnaderna minskade med 3 procent i lokala valutor. Kreditkvaliteten förblir solid. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med 70 punkter till 16,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2014.

I september tecknade vi leverantörsavtal för vår nya kärnbankplattform. Denna ska långsiktigt öka vår flexibilitet och göra oss bättre rustade att uppfylla våra kunders framtida behov, och även stödja vår effektivitet och stabilisera våra IT-system.”
(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2 i delårsredogörelsen)

Tredje kvartalet 2015 jämfört med tredje kvartalet 2014 (Första nio månaderna 2015 jämfört med första nio månaderna 2014)[1],[2]:

 • Räntenetto 1 272 mn euro, -9 %, i lokala valutor -5 % (-4 % i lokala valutor)
 • Intäkter[2] 2 253 mn euro,-5 %, i lokala valutor -3 % (+4 % i lokala valutor)
 • Kostnader[2] 1 108 mn euro, -6 %, i lokala valutor -3 % (-2 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[2] 1 033 mn euro, -5 %, i lokala valutor -3 % (+13 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 16,3 %, upp från 15,6 % (upp 70 punkter från 15,6 %)
 • K/I-tal[2] ner 0,2 %-enheter till 49,2 % (ned 3,1 %-enheter till 46,4 %)
 • Kreditförluster 112 mn euro, oförändrade, i lokala valutor +2 % (-15 % i lokala valutor)
 • Kreditförlustrelation 13 punkter, upp från 12 punkter (ner 2 punkter till 13 punkter)
 • Avkastning på eget kapital[2] 10,4 %, ner från 11,2 % (upp 1,2 %-enheter till 12,6 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning (total verksamhet) 0,19 euro, jämfört med 0,23 euro
  (0,70 euro jämfört med 0,61 euro)

Valutakurser som används för tredje kvartalet 2015 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,46, NOK 8,81 och SEK 9,37.
[1] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
[2] Exkl. engångsposter (kv2 2014: omstruktureringskostnader på 190 mn euro, kv3 2014: vinst vid avyttring av Nets om 378 mn euro, samt nedskrivning av immateriella tillgångar om 344 mn euro).

Press- och investerarinformation:
-  En presskonferens med koncernledningen hålls den 21 oktober kl. 10.00, på Smålandsgatan 17, Stockholm. Presentationen hålls på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com.
-  En internationell telefonkonferens för analytiker med koncernledningen hålls den 21 oktober kl 14.30. Ring +44(0)20 3427 1900, kod 2803094#, senast tio minuter innan konferensen börjar. En indexerad version kommer även att finnas tillgänglig på www.nordea.com. En uppspelning finns tillgänglig fram till den 28 oktober, på telefon +44 (0)20 3427 0598, kod 2803094#.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804                       
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige 073 380 2263

Senaste kvartalsresultat
  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents