Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2016

Pressmeddelande | 2016-01-26 20:30

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2015 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta, Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 17 mars 2016. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter och omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande. Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 287 400 euro åt ordföranden, 136 500 euro åt vice ordföranden och 88 850 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Nordea har blivit mer komplext, tar allt mer tid och att ärendena kräver ett mer omfattande beredningsarbete i styrelseutskotten. Detta sammantaget motiverar en höjning av styrelsearvodet. Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår till tre procent för samtliga styrelseledamöter och den sammanlagda föreslagna höjningen av arvodet är också tre procent. Nivån på det föreslagna arvodet bedöms vara marknadsmässig med hänsyn till Nordeas verksamhet och börsvärde.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2017 framlägga förslag om ordförande vid årsstämman, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

 
För ytterligare information:

Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents

Årsstämma 2016