Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande | 2016-01-27 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"2015 var ett utmanande år, med exceptionellt låga räntor, geopolitiska spänningar och marknadsturbulens. Mot bakgrund av dessa marknadsförhållanden är det glädjande att vi kan redovisa en intäktsökning på 3 procent i lokala valutor[2]. Vi minskade dessutom våra kostnader till 4,7 md euro, vilket är i linje med vårt mål, samtidigt som kreditkvaliteten förbättrades under året. Som en följd ökade rörelseresultatet med 7 procent[2]. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med 80 punkter till 16,5 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,64 euro per aktie, att jämföra med en utbetald utdelning på 0,62 euro per aktie 2014.

De kommande tre åren blir en förändringsperiod, där vi ska omvandla Nordea till en fullt ut digital bank. Vi startar vissa betydande aktiviteter för att hantera övergången på ett effektivt sätt, vilket medförde omstruktureringskostnader på 263 mn euro under fjärde kvartalet. Tillsammans med investeringarna i vår kärnbankplattform ska detta omvandlingsarbete resultera i en effektivare och enklare struktur och samtidigt minska den administrativa komplexiteten, till nytta för våra kunder, medarbetare och investerare, och göra det möjligt för oss att bli "Ett Nordea".

Helåret 2015 jämfört med helåret 2014 (kv4 2015 jämfört med kv4 2014)[1]:

 • Räntenetto 5 110 mn euro, -7 %, i lokala valutor -4 % (-8 %, i lokala valutor -6 %)
 • Rörelseintäkter 9 964 mn euro exkl. engångsposter[2], +1 %[2], i lokala valutor +3 %[2] (-2 %[2], oförändrat i lokala valutor[2])
 • Rörelsekostnader 4 694 mn euro exkl. engångsposter[2], -4 %[2], i lokala valutor -1 %[2] (-2 %[2], oförändrat i lokala valutor[2])
 • Resultat före kreditförluster 5 270 mn euro exkl. engångsposter[2], +5 %[2], i lokala valutor +7 %[2] (-2 %[2], oförändrat i lokala valutor)
 • Kreditförluster 479 mn euro, -10 %, i lokala valutor -8 % (+10 %, i lokala valutor +12 %)
 • Rörelseresultat 4 791 mn euro exkl. engångsposter[2], +7 %[2], i lokala valutor +9 %[2] (-4 %[2], i lokala valutor -2 %[2])
 • Kärnprimärkapitalrelation 16,5 %, upp från 15,7 %
 • K/I-tal ner till 47,1 %[2] från 49,3 %[2] (upp 0,2 %-enheter från 48,9 %[2])
 • Kreditförlustrelation 14 punkter, ner från 15 punkter (upp 2 punkter till 17 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 12,3 %[2], upp från 11,5%[2] (ner 0,3 %-enheter till 11,5 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning (total verksamhet) 0,91 euro jämfört med 0,83 euro (0,21 euro jämfört med 0,22 euro)
 • Föreslagen utdelning på 0,64 euro per aktie; utbetald utdelning 2014: 0,62 euro per aktie

Valutakurser som använts för kv4 2015 avseende poster i resultaträkningen är 7,46 för DKK, 8,94 för NOK och 9,35 för SEK
[1] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
[2] Exklusive engångsposter (kv2 2014: omstruktureringskostnader på 190 mn euro, kv3 2014: kapitalvinst från försäljningen av Nets på 378 mn euro och nedskrivning av immateriella tillgångar på 344 mn euro, kv4 2015: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas kortinlösenverksamhet till Nets på 176 mn euro före skatt och omstruktureringskostnader på 263 mn euro).

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 1020
Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, 073 380 2263

Senaste kvartalsresultat

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden