Kallelse till årsstämma i Nordea, med förslag till förenkling av legal struktur

Pressmeddelande | 2016-02-04 12:40

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna till årsstämma, torsdagen den 17 mars kl 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, enligt bifogad kallelse.

Förslag till förenkling av legal struktur
Som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet 2015 arbetar Nordea för att förenkla sin legala struktur. Idag den 4 februari undertecknade styrelsen för Nordea Bank (NBAB), Nordea Bank Danmark (NBD), Nordea Bank Finland (NBF) respektive Nordea Bank Norge (NBN) planer på gränsöverskridande fusioner, i syfte att göra om dotterbankerna i NBAB till filialer till NBAB, och att lägga fram dessa fusionsplaner på stämman för godkännande. Enligt planerna ska fusionerna äga rum i början av 2017.

De föreslagna förändringarna i den legala strukturen förutsätter godkännande från årsstämman, godkännanden och ett tillfredsställande resultat av diskussionerna med myndigheterna i varje land, samt att ingen tillämplig lag eller annat skäl som styrelsen för NBAB bedömer som särskilt, helt eller delvis förhindrar fusionerna. De främsta riskerna vad avser genomförandet av fusionerna är de många godkännanden som krävs från olika externa aktörer, däribland nationella finansinspektioner och skattemyndigheter.

– Med en filialstruktur blir det möjligt för oss att arbeta som Ett Nordea på riktigt. Den kommer att förenkla bolagsstyrningen och är en del av förenklingen av våra processer. Den ger banken en mer effektiv och funktionell struktur, med mindre administrativ komplexitet. Övergången till en filialstruktur kommer att stärka vår konkurrenskraft, vilket gynnar våra kunder, säger vd Casper von Koskull.

Övergången till en filialstruktur får endast begränsad effekt på Nordeas kapitalisering. Konsolideringen av kapitalbasen eller nivån på kapitalkraven påverkas inte. Vi räknar inte med att förändringen får någon betydande inverkan på den bolagsskatt som Nordeakoncernen betalar, och Nordea fortsätter att betala skatt i de länder där vi är verksamma. Dock kan de övergripande finansiella konsekvenserna av ett slutförande av fusionerna leda till ytterligare ej obetydliga nettokostnader, beroende på regelverkens slutliga utformning, främst den föreslagna uppbyggnaden av den svenska avvecklingsfonden under de kommande 4-5 åren.

– Vi är övertygande om att de långsiktiga fördelarna med filialstrukturen uppväger kostnaderna, och vi kommer framöver att fokusera särskilt på att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela Norden, säger Casper von Koskull.

Kallelsen till årsstämman publiceras idag på www.nordea.com och den 11 februari 2016 i Post- och Inrikes Tidningar.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 11 februari 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, tel 073 380 2263
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515

Documents

Årsstämma 2016