Beslut av Nordeas årsstämma 2016

Pressmeddelande | 2016-03-17 20:20

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2015 och beslutades om utdelning om 0,64 euro per aktie och den 21 mars 2016 som avstämningsdag för utdelning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler samt godkände fusionsplaner mellan Nordea och dotterbankerna Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge.

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Toni H. Madsen, Lars Oddestad (suppleant) och Hans Christian Riise.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 287 400 euro åt ordföranden, 136 500 euro åt vice ordföranden och 88 850 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 36 050 euro åt utskottsordförandena och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2016.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna.

Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernchef, ställföreträdande koncernchef och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en ”great European bank”.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2016 (GEM EIP 2016), vilket belönar uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. GEM EIP 2016 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. Utfallet från GEM EIP 2016 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (TSR) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. De ledande befattningshavarna erbjöds liknande program för 2013, 2014 och 2015.

Godkännande av fusionsplaner
Som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet 2015 arbetar Nordea med att förenkla sin legala struktur genom att göra om dotterbankerna Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA till filialer till Nordea. Årsstämman godkände idag de fusionsplaner avseende gränsöverskridande fusioner som Nordeas styrelse och styrelserna för vart och ett av dotterföretagen har beslutat om. Fusionerna beräknas äga rum i början av 2017.

Verkställandet av fusionerna är bland annat villkorat av att godkännanden, tillstånd, samtycken och andra beslut av myndigheterna i varje land, däribland eventuella bedömningar och förhandsbesked av berörda skattemyndigheter, har erhållits på villkor som är godtagbara för Nordea och dotterbankerna; och att respektive fusion inte är förbjuden eller, enligt Nordeas styrelses bedömning, förhindras, helt eller delvis, av eventuella tillämpliga lagar och förordningar, eventuella förändringar i berörda myndigheters eller domstolars praxis (däribland ändringar i tolkningen och förändringar av berörda lagar och förordningar) eller något annat skäl som bedöms som väsentligt av Nordeas styrelse.

Fusionerna får endast begränsad effekt på Nordeas kapitalisering. Konsolideringen av kapitalbasen eller nivån på kapitalkraven påverkas inte. Nordea räknar inte med att förändringen får någon betydande inverkan på den bolagsskatt som Nordeakoncernen betalar, och Nordea fortsätter att betala skatt i de länder där banken har verksamhet. Dock kan de övergripande finansiella konsekvenserna av ett slutförande av fusionerna leda till ytterligare ej obetydliga nettokostnader, beroende på regelverkens slutliga utformning. Den föreslagna uppbyggnaden av den svenska avvecklingsfonden under de närmaste 4-5 åren kan komma att medföra ytterligare kostnader på upp till 200 mn euro per år, men det råder stor osäkerhet om det slutliga utfallet. Det råder också stor osäkerhet om den samlade nettoeffekten av de regulatoriska kostnaderna. Det är emellertid Nordeas övertygelse att de långsiktiga fördelarna med filialstrukturen uppväger kostnaderna, och Nordea kommer framöver att fokusera särskilt på att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela Norden.

      
För ytterligare information:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Sverige, +46 733 802 263
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 101 562 960

     
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
 

Documents

Årsstämma 2016