Kommentar till danska finansinspektionens granskning av Nordea Bank Danmark 2015

Pressmeddelande | 2016-06-17 12:15

I juni 2015 genomförde danska finansinspektionen en granskning av hur Nordea Bank Danmark A/S följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Slutrapporten resulterade i kritik och ärendet kommer i enlighet med dansk administrativ praxis att överlämnas till polisen för ytterligare utredning och eventuella sanktioner.

De slutsatser som lagts fram av den danska finansinspektionen avser tidigare rapporterade brister på området och var ett väntat möjligt utfall av granskningen, precis som meddelats i delårsredogörelsen för första kvartalet 2016.

- Vi vill understryka att det är oacceptabelt för oss att ha brister inom något område. Våra kunder och partners ska kunna förvänta sig att vi följer gällande regler. Att säkerställa att vi har processer som gör att vi följer regelverken har högsta prioritet i Nordea. Vi inser att vi inledningsvis underskattade komplexiteten och hur lång tid det tar att ändra våra rutiner. Vi är emellertid medvetna om bristerna på penningtvättsområdet och i nära dialog med myndigheterna åtgärdar vi dessa enligt den handlingsplan som vi lanserade förra våren. Vi har förbundit oss att åtgärda bristerna, och det kommer vi också att göra, säger koncernchef Casper von Koskull.

För att komma till rätta med de brister som Finansinspektionen i Sverige poängterade förra våren, och som nu även den danska finansinspektionen pekar på, startade vi i juni 2015 ett särskilt program, Financial Crime Change Programme, med syftet att säkerställa gedigna, koncernövergripande standarder och processer. I samband med detta samlade vi huvuddelen av första försvarslinjens verksamhet för bekämpning av penningtvätt, som avser kundkännedom, sanktionsbevakning och transaktionsövervakning, i en central enhet. Idag arbetar totalt 850 heltidsanställda med dessa uppgifter, och målsättningen är att vara cirka 1 150 medarbetare vid årsskiftet. Området för regelefterlevnad väntas expandera ytterligare.
 
  
För ytterligare information:

Emma Rheborg, chef för External Group Communications, 0733 80 22 63 

Documents

Pressmeddelanden