Nordea slutför värdepapperisering av 8,4 md i företagskrediter

Pressmeddelande | 2016-08-24 14:30

Nordea Bank AB ("Nordea") har som tidigare meddelats ingått avtal om risköverföring genom en syntetisk värdepapperisering avseende 8,4 md euro av bankens kreditportfölj. Enligt avtalet köper investerarna värdepapper kopplade till de i kreditportföljen ingående lånen.

- Vi har haft tät kontakt med flera väldigt erfarna investerare under en längre tid, och de har visat sitt starka stöd för Nordea liksom för vår affärsmodell och våra interna processer. Vi anser att vi genom att lägga till en enkel och överskådlig syntetisk värdepapperisering bland Nordeas befintliga verktyg för risk- och kapitalhantering bättre kan tillgodose våra kunders behov framöver, säger Tom Johannessen, chef för Group Treasury and Asset Liability Management.

Till skillnad från vid en ren försäljning av låneportföljer kommer inga tillgångar att avföras från Nordeas balansräkning, och Nordea fortsätter att hantera lånen. Nordea behåller därmed alla sina kundrelationer.

- Affären minskar Nordeas kreditrisk genom en effektiv form av riskdelning med investerarna. Därmed ökar kärnprimärkapitalrelationen vilket gör att Nordea kan använda det frigjorda kapitalet till ytterligare företagsutlåning och därmed stärka sin ställning som den största kreditgivaren i Norden, säger Jonas Bäcklund, chef för Credit Structuring & Execution, Treasury and Asset Liability Management.

Enligt avtalet står investerarna i transaktionen för ett i förväg fastställt belopp av eventuella kreditförluster i referensportföljen. Storleken på det här kreditförlustskyddet är tillräcklig för att täcka förväntade och oförutsedda förluster, vilket effektivt minskar Nordeas kreditrisk i motsvarande grad.

Nordea kommer alltid att ha kvar en del av de underliggande krediterna i portföljen. Affärens pris motsvarar en attraktiv kapitalkostnad för Nordea och avspeglar den låga kreditrisken förknippad med företagsutlåning i Norden liksom ett stort förtroende hos investerarna för Nordeas kreditgivnings- och riskhanteringsprocesser.

Den utvalda portföljen omfattar totalt cirka 8,4 md euro i krediter till drygt 3 000 både stora och små företag i Sverige och Danmark, fördelade på ett stort antal branscher och tillgångsslag. Affären var inte inriktad på någon specifik sektor.

Affären arrangerades gemensamt av struktureringsrådgivarna Barclays, J.P. Morgan och Nordea Markets.

Arbetet med affären inleddes formellt under första kvartalet 2015, med ett gemensamt mandat till struktureringsrådgivarna i juli 2015. 

För ytterligare information: 

Tom Johannessen, chef för Nordea Group Treasury and Asset Liability Management, tel +45 30 37 08 28
Jonas Bäcklund, chef för Credit Structuring & Execution, Treasury and Asset Liability Management, tel 073 866 63 80
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 010 15 62 960

Documents

Pressmeddelanden