Konjunkturrapport: Protektionism skadar svensk ekonomi

Pressmeddelande | 2016-12-08 10:00

Det blåser protektionistiska vindar i världen. Får de genomslag påverkas tillväxten negativt. Inte minst för små öppna ekonomier som de nordiska vore det olyckligt, skriver Nordea i sin konjunkturrapport. Samtidigt genomgår svenskt näringsliv en omvandling där industrin minskar i betydelse. Det är en narturlig följd av teknisk utveckling och handel. Kunskapsintensiv verksamhet blir allt viktigare. Industrieran är över.

Tillväxten i den svenska ekonomin har dämpats efter den snabba uppgången under 2015. Nedväxlingen är bred och berör både inhemsk och extern efterfrågan. Inflationen når inte 2-procentsmålet och Riksbanken stimulerar mer. Kronan stärks gradvis från dagens historiskt svaga nivåer.

- Hushållen har hållit lite hårdare i plånboken i år. Det sammanfaller med en lägre kredittillväxt. Det säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Bostadsbyggandet har skjutit fart ordentligt, men under hösten har bostadspriserna börjat stiga igen. Nordeas bedömning är dock att denna prisuppgång är tillfällig och att priserna planar ut.

- Nybyggnationen av bostäder har inte varit så hög sedan början av 1990-talet. Det bidrar till lugnare prisutveckling på bostäder framöver, säger Annika Winsth.

Inflationen är fortfarande under 2-procentsmålet. För att lyfta inflationen vidtar Riksbanken ytterligare åtgärder. Reporäntan sänks och Riksbanken fortsätter med uppköpsprogrammen av statsobligationer.

- Kronan stärks på sikt. Det beror på den relativt starka ekonomin och på att Riksbanken höjer styrräntan tidigare än ECB. Detta innebär att kronan sakta åter vinner terräng, säger Annika Winsth.

I fördjupningsartikeln ”Industrieran är över” beskrivs hur industrins andel av BNP har halverats sedan 1980. Sverige har kommit långt i omställningen till annan produktion och utsikterna är goda. Förutsättningarna för lönebildningen påverkas av omvandlingen.

Sverige nyckeltal 2016P 2017P 2018P
BNP, kalenderkorrigerad, % 3,2 2,3 2,0
Arbetslöshet, % 6,9 6,6 6,6
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 1,4 1,7 1,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,2 0,0 0,2

  
Läs hela konjunkturrapporten här.
Se en video-intervju med Annika Winsth.
Läs artikeln ”Industrieran är över” här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 010-156 94 61
Petter Larsson, pressekreterare, 072-231 52 50

Documents