Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2017

Pressmeddelande | 2017-01-25 20:40

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2016 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta, Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 16 mars 2017. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Marie Ehrling och Tom Knutzen som har undanbett sig omval, och omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande. Valberedningen föreslår nyval av Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung, vilket innebär att styrelsen föreslås utökas med en ledamot.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung föreslås som nya styrelseledamöter
Pernille Erenbjerg är född 1967 och är dansk medborgare. Hon har en Master från Copenhagen Business School och är auktoriserad revisor. Pernille Erenbjerg är verkställande direktör i TDC A/S. Hon har arbetat i TDC A/S sedan 2003 i olika chefsbefattningar och utsågs 2011 till Group Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen och 2015 till verkställande direktör. År 2002-2003 var hon partner i Deloitte Touche Tohmatsu och 1987-2002 arbetade hon som revisor i Arthur Andersen.

Pernille Erenbjerg är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Genmab A/S och styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i DFDS A/S.

Pernille Erenbjerg äger inga aktier i Nordea.

Maria Varsellona är född 1970 och är italiensk medborgare. Hon har en examen i juridik (Juris Doctor) från universitetet i Palermo, Italien (Università degli Studi di Palermo). Maria Varsellona är chefsjurist sedan 2014 och medlem av koncernledningen sedan 2016 i Nokia Abp. Innan hon blev medlem av koncernledningen var hon medlem av Executive Team i Nokia. År 2013-2014 var hon chefsjurist och medlem av koncernledningen i Nokia Siemens & Networks, 2011-2013 chefsjurist och medlem av Global Leadership Team i Tetra Pak i Tetra Laval-koncernen i Schweiz och 2009-2010 chefsjurist och medlem av Global Leadership Team i Sidel i Tetra Laval-koncernen i Schweiz. År 2006-2009 och 2001-2004 arbetade hon som senior bolagsjurist i GE Oil & Gas i Italien, 2005-2006 som senior bolagsjurist i The Hertz Corporation i England och 1998-2001 som jurist hos Pini, Bingham & Partners i England och 1994-1998 som jurist hos The Greco Law firm i Italien. Hon har även föreläst i internationell avtalsrätt vid universitetet i Florens, Italien (Università degli Studi di Firenze) där hon var adjungerad professor 2008-2009.

Maria Varsellona är styrelseledamot i Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Maria Varsellona äger inga aktier i Nordea.

Lars Wollung är född 1961 och är svensk medborgare. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från KTH i Stockholm. Lars Wollung arbetar som professionell styrelseledamot. År 2009-2015 var han verkställande direktör i Intrum Justitia AB (publ) och 2001-2008 verkställande direktör i Acando AB (publ). År 1996-2001 arbetade han som konsult i eget bolag, 1987-1995 som konsult i McKinsey & Company och 1986 arbetade han i Ericsson.

Lars Wollung är styrelseordförande i IFS AB (publ), The North Alliance Group AS och mySafety Group AB. Han är styrelseledamot i TF Bank AB, Bambora Top Holding AB, Tieto Abp och Dlaboratory Sweden AB.

Lars Wollung äger 15 000 aktier i Nordea.

De föreslagna ledamöterna ser för närvarande över sina uppdrag för att uppfylla reglerna om maximalt antal styrelseuppdrag vid årsstämman och kommer att vidta de åtgärder som krävs därför.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 294 600 euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver ska arvode utgå för utskottsarbete i complianceutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Nordea har blivit mer komplext, tar alltmer tid - både i form av föreberedelsetid och mötestid - och att ärendena kräver ett mer omfattande beredningsarbete i styrelseutskotten, särskilt för utskottsordförandena. Detta sammantaget motiverar en höjning av styrelsearvodet. Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår till 3,5 procent för samtliga styrelseledamöter, förutom för styrelseordföranden vars arvode föreslås höjas med 2,5 procent. Den föreslagna höjningen av arvodet för utskottsarbete uppgår till 35 procent för utskottsordförandena och 15 procent för övriga ledamöter, förutom för arbetet i kompensationsutskottet för vilket arvodet föreslås vara oförändrat. Den sammanlagda föreslagna höjningen av arvodet är 7,4 procent. Nivån på det föreslagna arvodet bedöms vara marknadsmässig med hänsyn till Nordeas verksamhet och börsvärde.  

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2018 framlägga förslag om ordförande vid årsstämman, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12 

Documents

Årsstämma 2017