Välkommen till Nordeas årsstämma den 16 mars 2017

Pressmeddelande | 2017-02-06 13:00

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017

Årsstämman hålls klockan 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när årsstämman öppnas. Lokalen öppnas klockan 11.30.

Förutsättningar för rätt att delta i årsstämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 10 mars 2017 samt anmäla sig till Nordea Bank AB (publ) (”Bolaget”) enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Detta gäller till exempel aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 10 mars 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Innehavare av aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB i Sverige
Anmälan till årsstämman ska göras senast den 10 mars 2017 helst före klockan 13.00 svensk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till årsstämman ska göras senast den 9 mars 2017 klockan 12.00 finsk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast den 10 mars 2017 helst före klockan 14.00 finsk tid på ovannämnt sätt.

Innehavare av aktier registrerade hos VP Securities i Danmark
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till årsstämman ska göras senast den 9 mars 2017 klockan 12.00 dansk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast den 10 mars 2017 helst före klockan 13.00 dansk tid på ovannämnt sätt.

Antalet aktier och röster m.m.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 4 049 951 919. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 10 922 702.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Övrigt

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas per telefon 08-402 90 64, eller på adress Smålandsgatan 15, Stockholm och finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud måste anmäla sig till Bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 10 mars 2017.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

___________________

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
  I anslutning därtill anförande av koncernchefen
 7. Fastställelse av resultaträkning och koncernresultaträkning samt balansräkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  (Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet)
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 11. Bestämmande av antalet revisorer
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Beslut om inrättande av valberedning
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget
 17. Beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Utseende av revisor i stiftelse med anknuten förvaltning
 20. Beslut i följande ärenden initierade av aktieägaren Thorwald Arvidsson:
  Att årsstämman beslutar att
  a) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom Bolaget mellan män och kvinnor,
  b) uppdra åt Bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet,
  c) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
  d) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i Bolaget,
  e) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk,
  f) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
  g) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation i såväl styrelse som valberedning för de små och medelstora aktieägarna att föreläggas årsstämman 2018 (eller eventuellt dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut,
  h) i anslutning till punkt e) ovan uppdra åt styrelsen att hänvända sig till vederbörande myndighet – i första hand regeringen eller skatteverket – för att få till stånd en ändrad reglering på detta område,
  i) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennas uppmärksamhet på önskvärdheten av att genom en lagändring avskaffa möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag, och
  j) ändra bolagsordningens § 7

___________________

Beslutsförslag m.m. 

1.  Val av ordförande vid stämman

Valberedningens förslag: Advokaten Eva Hägg.

8.  Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda            balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 0,65 euro per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 20 mars 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 mars 2017.

10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Antalet styrelseledamöter ska, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara tio.

11.  Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningens förslag: Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

12.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag: Arvode ska utgå med 294 600 euro åt ordföranden, med 141 300 euro åt vice ordföranden och med 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver ska arvode utgå för utskottsarbete i complianceutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Valberedningens förslag: Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag: Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen samt väljs Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos.

14.  Val av revisorer

Valberedningens förslag: Till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

15.  Inrättande av valberedning

Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag till ordförande vid årsstämma samt inför bolagsstämma där val ska ske av styrelseledamot och styrelsens ordförande och revisor samt beslut fattas om arvode till styrelseledamot och revisor framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Nordea. Valberedningen äger till sig adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut. Valberedningen äger dessutom till sig adjungera högst tre personer som besitter för valberedningens arbete erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder inom de regioner och marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. Sådan adjungerad ledamot har rätt att av Bolaget uppbära ersättning för nedlagda kostnader för uppdraget och för nedlagt arbete enligt valberedningens bestämmande. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2017.

16.  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget

Bakgrund: Nya regler för kapitaltäckning bestående av en EU-förordning och ett EU-direktiv, det så kallade CRD IV, trädde i kraft 2014. Inom ramen för kapitaltäckningsregelverket kan förlustabsorberande kapitalinstrument användas för att möta delar av kapitalkravet. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att emittera sådana kapitalinstrument.

Styrelsens förslag: Årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emission av konvertibler, varvid det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgår till maximalt tio procent av Bolagets aktiekapital, vilket skulle motsvara utgivande av 404 995 191 nya stamaktier beräknat efter nuvarande antal stamaktier utgivna av Bolaget. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Bemyndigandet får till följd att styrelsen snabbt kan genomföra emissioner utan att först hålla extra bolagsstämma, vilket styrelsen anser vara lämpligt med hänsyn till att dessa kapitalinstrument främst avses emitteras på den internationella lånemarknaden. Styrelsen avser att utnyttja mandatet om styrelsen bedömer att kapitalnivån vid vilken konvertering ska ske är på en sådan nivå som ger aktieägarna och styrelsen möjlighet att i god tid agera och föreslå alternativ till konvertering.

17.  Förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Styrelsens förslag: Årsstämman beslutar att Bolaget, för att underlätta sin värdepappersrörelse, under tiden fram till nästa årsstämma löpande får förvärva egna stamaktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att Bolagets innehav av sådana aktier i handelslagret inte vid något tillfälle får överstiga det lägre av antingen 0,1 procent av samtliga aktier i Bolaget eller 10 procent av Bolagets överskjutande kärnprimärkapital. Priset för förvärvade stamaktier ska motsvara vid var tid gällande marknadspris.

18.  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag: Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en "great European bank". Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang koncernchef och ställföreträdande koncernchef i Nordea Bank AB (publ) och övriga medlemmar i koncernledningen (Group Executive Management). Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner vilka baseras på den svenska Finansinspektionens (FI) föreskrifter om ersättningssystem, den svenska koden för bolagsstyrning, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur. Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Nordea. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Nordeas långsiktiga intressen.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2017 (GEM EIP 2017) med i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2017 kommer att baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2017 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning TSR (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden) samt förfoganderestriktioner enligt FI:s föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. GEM EIP 2017 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013. I enlighet med FI:s föreskrifter om ersättningssystem ska garanterad rörlig lön utgöra undantag och vara tillåten endast i samband med anställning av ny ledande befattningshavare och då begränsas till det första anställningsåret. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det är nödvändigt till följd av nya ersättningsregler eller om det i ett enskilt fall finns andra särskilda skäl för det.

20 j)  Ändring av bolagsordningens § 7

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att följande två stycken införs i bolagsordningens § 7:

Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämna statsrådsuppdraget.

Övriga av det offentliga heltidsarvoderade politiker må inte utses till ledamöter av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder till annat. 

__________________

Valberedningen består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp som aktieägare, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden som aktieägare, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta som aktieägare, Anders Oscarssson, utsedd av AMF och AMF Fonder som aktieägare, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen har lämnat förslag enligt punkterna 1 och 10-15 på den föreslagna dagordningen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

__________________

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 15-19 och 20 j) samt handlingar enligt 8 kap. 54 § och 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 15, Stockholm från och med den 23 februari 2017 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordea.com från samma tidpunkt.

 
Stockholm i februari 2017
Nordea Bank AB (publ)
Styrelsen

 
Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagladet den 9 februari 2017.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Documents