Nordeas årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

Pressmeddelande | 2017-02-15 12:00

Idag publicerar Nordea sin årsredovisning och hållbarhetsrapport på Nordea.com.

Årsredovisningen beskriver 2016 års verksamhet, ett händelserikt år för Nordea. Utöver makroekonomiska och regelverksrelaterade utmaningar för sektorn fick Nordea hantera betydande medial uppmärksamhet, och inledde genomförandet av en omvälvande förändringsagenda. Två viktiga milstolpar under året var genomförandet av den nya legala strukturen och lanseringen av den första tjänsten på den nya kärnbanksplattformen.

Trots det utmanande marknadsläget med fortsatt exceptionellt låga räntor är det glädjande att kunna redovisa en förbättrad räntenettomarginal. Inflödet till kapitalförvaltningen var rekordhög, och Euromoney utsåg Nordeas Private Banking till bästa nordiska Private Banking-erbjudande. Vi befäste också ytterligare vår ledande ställning i Norden inom rådgivning till företag. På totalen försämrades dock resultatet med 1 procent över helåret. 

Under året har verksamheten i tidigare Retail Banking renodlats och två nya kundorganisationer tillskapats: Personal Banking som betjänar privatmarknaden och Commercial & Business Banking som betjänar små och medelstora företag. Genom denna renodling möjliggörs ett stärkt fokus på att höja kundens upplevelse av Nordea och det ger oss bättre förutsättningar att arbeta vidare med att stärka genomförandet av förändringarna av erbjudandet gentemot båda dessa kundgrupper.

Kostnadsutvecklingen och kreditkvaliteten följde våra prognoser. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med 190 punkter under 2016 till 18,4 procent, och avkastningen på eget kapital var 11,5 procent. Nordeas styrelse föreslår en utdelning per aktie på 0,65 euro. 

Vi räknar med att även 2017 blir händelserikt, och är redo att möta utmaningarna. Vår strategiska inriktning är tydlig. Vår starka balansräkning och robusta affärsmodell gör att vi kan fortsätta investera i vår plattform och därigenom förändra banken i grunden. Vi fortsätter att fokusera på att skapa en fullt ut digital plattform, förbättra kundnöjdheten och förändra organisationen. På det sättet ska vi bli bäst på regelefterlevnad, med en stark etik- och värderingskultur, och uppfylla våra åtaganden till samhället och skapa värde för våra kunder och aktieägare. 

2016 inleddes en stor förändringsresa i banken. För att tillförsäkra en hållbar affärmodell måste miljömässiga, etiska och sociala aspekter integreras i alla delar av vår verksamhet. Vi har under året etablerat en etik- och värderingskommitté med VD som ordförande samt utsett en ny chef för hållbarhet. Vi har också haft dialogmöten med en lång rad intressenter, och baserat på dessa identifierat nio hållbarhetsmål som vi kommer att arbeta med under 2017. Dessa kan du läsa om i hållbarhetsrapporten för 2016. 

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten kan laddas ner på nordea.com. Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2016 kommer också att finnas för nedladdning på nordea.com/ir. Hållbarhetsrapporten och Capital and Risk Management Report finns enbart på engelska.

För ytterligare information:
Petter Brunnberg, presschef, tel 073 866 1087
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Documents