Resultat för andra kvartalet 2017

Regulatoriskt pressmeddelande | 2017-07-20 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Andra kvartalet präglades av en jämnt fördelad tillväxt på våra fyra nordiska hemmamarknader. Ekonomin förblir överlag mycket solid, trots en tilltagande geopolitisk instabilitet.

Efter att ha förbättrats under en period har marginalerna på senaste tiden stabiliserats, och vi räknar med att trenden fortsätter. Aktiviteten inom företagsrådgivning förblev hög och inflödet till kapitalförvaltningen ökade. Kundaktiviteten på kapitalmarknaderna var lägre under kvartalet på grund av låg volatilitet. Aktivitetsnivån var mycket hög under kvartalet i våra förenklings- och omställningsprojekt, vilket påverkade kostnadsutvecklingen. Kreditkvaliteten är solid och vi tror att kreditförlusterna under kommande kvartal blir lägre än det långsiktiga genomsnittet. Vi fortsätter att bygga på och stärka vår kapitalposition, och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,2 procent, den högsta nivån någonsin.  

Eftersom nya initiativ har framkommit i Skandinavien om att utreda möjligheten att gå med i bankunionen vill vi bearbeta denna information innan vi fattar ett slutgiltigt beslut i september om placeringen av huvudkontoret. Omställningsprogrammet fortskrider enligt plan, en viktig milstolpe passerades inom kärnbanksprogrammet, och cirka 28 000 Nordeamedarbetare har medverkat i införandet av den nya affärskulturen.” 

Andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016 (andra kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2017)

 • Räntenetto 1 175 mn euro, 0 %; +1 % i lokala valutor (-2 %, 0 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter[1] 2 407 mn euro, 0 %; +1 % i lokala valutor (-2 %, -1 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader 1 291 mn euro, +7 %; +8 % i lokala valutor (+4 %, +5 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat före kreditförluster 1 116 mn euro, -7 %; -7 % i lokala valutor (-8 %, -7 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 106 mn euro, -17 %; -15 % i lokala valutor (-6 %, -4 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[1] 1 010 mn euro, -6 %; -6 % i lokala valutor (-8 %, -8 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 19,2 %, up från 16,8 % (upp 40 punkter från 18,8 %)
 • K/I-tal[1] 54 %, upp från 50 % (upp 3 %-enheter från 51 %)
 • Kreditförlustrelation 13 punkter, ner från 15 punkter (ner 1 punkt från 14 punkter)
 • Avkastning på eget kapital[1] 9,5 %, ner från 11,4 % (ner 0,8 %-enheter från 10,3 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,18 euro, jämfört med 0,25 euro (0,18 euro jämfört med 0,21 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2017 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4368, NOK 9,1771 och SEK 9,5961.
[1] Exklusive engångsposter (kv2 2016: kapitalvinst hänförlig till Visa Inc.:s förvärv av Visa Europe som uppgick till 151 mn euro efter skatt)

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 10 20
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15 
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200
Petter Brunnberg, presschef Sverige, 073 866 10 87

 Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07.00 CET.

Documents