Nordeas konjunkturrapport: Högtryck utan inflation

Pressmeddelande | 2017-09-06 10:00

Sveriges ekonomi går exceptionellt starkt och endast flaskhalsar tycks hämma tillväxten. Bakom utvecklingen står både en hög internationell och inhemsk efterfrågan. Den expansiva ekonomiska politiken ökar de risker vi redan nu ser i ekonomin. Inflationstrycket förblir lågt. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Economic Outlook.

- Det är ett unikt läge i den svenska ekonomin. Den internationella konjunkturen är starkare än på länge samtidigt som en redan hög inhemsk efterfrågan eldas på av låga räntor och finanspolitiska stimulanser, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Tillväxten i Sverige landar enligt Nordeas prognos på 3,3 procent för helåret 2017 men dämpas 2018 till 2,6 procent. De ekonomiska stimulanserna tilltar under valåret 2018 och landar på 40 miljarder, eller nära 1 procent av BNP, vilket är i linje med regeringens signaler.

- Det är ingen risk för att de offentliga finanserna urholkas. Däremot är det olämpligt att driva på ekonomin ytterligare i detta läge. Det ökar risken för bakslag längre fram, säger Annika Winsth.

Även om inflationen ökat på senare tid menar Annika Winsth att den prisökning på över 2 procent som vi sett under sommaren är tillfällig och att inflationen dämpas under 2018. Att inflationen minskar medför att utmaningarna kvarstår för Riksbanken att skapa förtroende för inflationsmålet.

- Det är ett knepigt läge för Riksbanken. Med en så stark konjunktur är det inte önskvärt med ytterligare stimulanser. Samtidigt skulle signaler om räntehöjningar stärka kronan och dämpa inflationen mer påtagligt, säger Annika Winsth.

Nordea räknar med att Riksbanken höjer reporäntan i ett första steg under andra halvåret 2018 och sedan ytterligare två gånger under 2019.

Antalet sysselsatta ökar starkt i år med över 100 000 personer, hela 2 procent. Andelen sysselsatta av befolkningen är den högsta sedan tidigt 1990-tal och är bland de högsta i världen. Det stora inflödet av arbetskraft via invandringen innebär dock att arbetslösheten sjunker långsamt och ligger kvar över 6 procent i slutet av prognosperioden.

Lönerna stiger men det dröjer ända till 2019 innan ökningstakten närmar sig det historiska genomsnittet på cirka 3,5 procent. Måttliga löneökningar dämpar inflationstrycket ytterligare. 

Sverige nyckeltal 2016 2017P 2018P 2019P
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,9 3,3 2,6 2,1
Arbetslöshet, % 6,9 6,7 6,5 6,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 1,4 1,9 1,6 1,6
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,9 1,4 0,5 0,4

Läs hela rapporten här.
Se en film med Annika Winsth här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 010-156 94 61
Petter Brunnberg, presschef, 0738 66 10 87

Documents