Resultat för tredje kvartalet 2017

Regulatoriskt pressmeddelande | 2017-10-26 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Trots ökande geopolitiska risker och obalanser i ekonomin ser vi en fortsatt synkroniserad tillväxt på våra hemmamarknader. Marginalerna förblir stabila, även om den sedvanliga återhämtningen i efterfrågan på företagsrådgivning efter semesterperioden uteblev. Kostnaderna utvecklades enligt plan och kreditkvaliteten förbättrades som förväntat. Kärnprimärkapitalrelationen låg kvar på 19,2 procent, och bufferten steg till 180 punkter, den högsta nivån någonsin.

Nordeas transformation har nu pågått i nästan två år. Eftersom investeringarna börjar bära frukt är det dags för nästa fas, där vi ser att vi strukturellt kan få ner kostnaderna och öka effektiviteten. Denna transformation hade inte varit möjlig utan vår starka balansräkning och robusta affärsmodell. Under kommande år ska vi realisera skalfördelar genom att ta våra ”centres of excellence” till nästa nivå och skapa operativ effektivisering och automatisering. Därför behöver vi gå vidare med en kulturtransformation till en organisation där syftet och värderingarna är vägledande. Detta skifte ska hjälpa oss bli nummer ett bland jämförbara banker sett till kundnöjdhet.” 

Tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016 (tredje kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2017) 

 • Räntenetto 1 185 mn euro, +1 %; +1 % i lokala valutor (+1 %, + 1% i lokala valutor) 
 • Rörelseintäkter[1] 2 373 mn euro, -4 %; -4 % i lokala valutor (-1 %, -1 % i lokala valutor)  
 • Kostnader 1 204 mn euro, +2 %; +2 % i lokala valutor (-7 %, -7 % i lokala valutor) 
 • Resultat före kreditförluster 1 169 mn euro, -9 %; -9 % i lokala valutor (+5 %, +5 % i lokala valutor) 
 • Kreditförluster 79 mn euro, -41 %; -41 % i lokala valutor (-25 %, -24 % i lokala valutor) 
 • Rörelseresultat[1] 1 090 mn euro, -5 %; -5 % i lokala valutor (+8 %, +8 % i lokala valutor) 
 • Kärnprimärkapitalrelation 19,2 %, upp från 17,9 % (oförändrad från 19,2 %)  
 • K/I-tal[1] 51 %, upp från 48 % (ned 3 %-enheter från 54 %)  
 • Kreditförlustrelation 10 punkter, ner från 16 punkter (ner 3 punkter från 13 punkter) 
 • Avkastning på eget kapital[1] 10,5 %, ner från 11,6 % (upp 1,0 %-enheter från 9,5 %) 
 • Resultat per aktie efter utspädning[1] 0,21 euro, jämfört med 0,22 euro (0,21 euro jämfört med 0,18 euro) 

Valutakurser som använts för kv3 2017 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4373, NOK 9,2361 och SEK 9,5833.
[1] Exklusive engångsposter kv2 2016: kapitalvinst hänförlig till Visa Inc.:s förvärv av Visa Europe som uppgick till 151 mn euro efter skatt.  

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200
Petter Brunnberg, presschef Sverige, + 46 73 866 10 87


Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07.00 CET. 

Documents

Pressmeddelanden