Bokslutskommuniké 2017

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-01-25 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: 

”Under 2017 var volymerna och marginalerna relativt stabila, och affärsutvecklingen var överlag solid. Mot slutet av 2017 påverkades vi negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna. Neddragningen av bankens risknivå, med minskad exponering mot Ryssland och inom Shipping, Offshore & Oil Services drog också ner intäktsnivåerna.  

Efter år av intensiva investeringar har vi inlett nästa etapp på vår transformationsresa. Vi har byggt upp vår kapacitet inom regelefterlevnad och riskhantering. Våra digitala investeringar resulterar i tätare lanseringar av förbättrade produkter och tjänster till våra kunder. Bytet av kärnbankplattform pågår enligt budget och ska leda till lägre operativa risker och förbättrad kundnöjdhet. Kostnaderna är på väg ner som en del av förbättrade strukturer för kostnadseffektivitet i alla delar av organisationen. 

Kapitaltillväxten förblev stark under 2017 och vi ökade kärnprimärkapitalrelationen med 110 punkter till rekordhöga 19,5 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,68 euro per aktie, att jämföra med 0,65 euro per aktie 2016. Detta är i linje med Nordeas utdelnings- och kapitalpolicy. 

Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017. Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet. Nordea står idag mycket mer robust och motståndskraftigt, och därför är jag trygg med att vi är rustade att hantera både riskerna och utmaningarna och att ta vara på framtida möjligheter på våra hemmamarknader.”

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016 [1,2] (Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016[1,2]) 

 • Räntenetto 4 666 mn euro, -1 %; -1 % i lokala valutor (-8 %, -6 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter[1] 9 469 mn euro, -3 %; -3 % i lokala valutor (-14 %, -13 % i lokala valutor)
 • Kostnader[2] 5 102 mn euro, +4 %; +5 % i lokala valutor (+3 %, +4 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster[1,2] 4 367 mn euro, -10 %; -10 % i lokala valutor (-32 %, -30 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 369 mn euro, -26 %; -26 % i lokala valutor (-45 %, -43 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[1,2] 3 998 mn euro, -8 %; -8 % i lokala valutor (-30 %, -29 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 19,5 %, upp från 18,4 % (upp från 18,4 %)
 • K/I-tal[1,2] 54 %, upp från 50 % (upp 10 %-enheter från 51 %)
 • Kreditförlustrelation[3] på 12 punkter, ner från 15 punkter (ner 7 punkter från 16 punkter)
 • Avkastning på eget kapital[1,2] 9,5 %, ner från 11,5 % (ner 5,2 %-enheter från 12,9 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning[1,2] 0,75 euro jämfört med 0,88 euro (0,15 euro jämfört med 0,25 euro)

Valutakurser som använts för kv4 2017 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4387, NOK 9,3317 och SEK 9,6378.
[1] Exklusive jämförelsestörande poster kv2 2016: kapitalvinst hänförlig till Visa Inc.:s förvärv av Visa Europe som uppgick till 151 mn euro efter skatt, och kv4 2016: ytterligare kapitalvinst hänförlig till Visa om 22 mn euro före skatt.
[2] Exklusive jämförelsestörande poster under kv4 2016: en vinst på 86 mn euro före skatt till följd av ändringar i ett pensionsavtal i Norge.
[3] Inklusive utlåning till allmänheten redovisat under Tillgångar som innehas för försäljning under kv3 2017.

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, +46 10 157 1020       

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200

Afroditi Kellberg, presschef Sverige, + 46 73 350 55 99

Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, kl 07.00 CET den 25 januari 2018.

Documents