Beslut av Nordeas årsstämma 2018

Pressmeddelande | 2018-03-15 18:40

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2017 och beslutades om utdelning om 0,68 euro per aktie med den 19 mars 2018 som avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017. Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman godkände fusionsplanen med Nordea Holding Abp, vilket är ett av villkoren för att genomföra fusionen mellan bolagen varigenom moderbolagets säte flyttar till Helsingfors.

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona omvaldes till styrelseledamöter och Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson valdes till nya styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Lars G Nordström till styrelsens vice ordförande samt informerades om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Dorrit Groth Brandt, Gerhard Olsson (suppleant) och Hans Christian Riise.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om oförändrat arvode åt styrelsens ledamöter med 294 600 euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens drift- och regelefterlevnadsutskott, revisionsutskott och riskutskott ska därutöver utgå med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för arbete i styrelsens kompensationsutskott med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 30 september 2018.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna.

Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga det lägre av antingen 0,1 procent av samtliga aktier i Nordea eller 10 procent av Nordeas överskjutande kärnprimärkapital.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernchef, ställföreträdande koncernchef och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en ”great European bank”.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2018 (GEM EIP 2018), med i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2018 kommer att baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2018 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning TSR (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. GEM EIP 2018 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013.

Godkännande av fusionsplan mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Holding Abp
Årsstämman godkände fusionsplanen mellan Nordea och Nordea Holding Abp, vilket är ett av villkoren för att genomföra fusionen mellan bolagen varigenom moderbolagets säte flyttar till Helsingfors. Övriga villkor för fusionens genomförande förväntas vara uppfyllda senast det planerade datumet för fusionen den 1 oktober 2018.

Årsstämmans beslut gäller tills dess fusionen registreras av den finska Patent- och registerstyrelsen, då Nordea Bank AB (publ) upplöses. Därför kommer motsvarande beslut som de beslut som har fattats vid dagens årsstämma och som är avsedda att gälla fram till nästa årsstämma även att fattas i Nordea Holding Abp inför fusionen, i den mån besluten kan fattas enligt finsk lag. På så sätt säkerställs kontinuiteten i verksamheten och god bolagsstyrning fram till den ordinarie bolagsstämman 2019.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Documents

Årsstämma 2018