Nordea tilldelas sanktion av den finska finansinspektionen

Pressmeddelande | 2018-04-11 09:55

Nordea Bank AB (publ), den finska filialen* har tilldömts en straffavgift på 400 000 euro av den finska finansinspektionen (FIN-FSA) på grund av en försenad transaktionsrapportering till FIN-FSA, orsakad av ett isolerat programmeringsfel 2016.

På grund av ett isolerat programmeringsfel underlät Nordea att inom föreskriven tid rapportera obligatorisk information om ett begränsat antal transaktioner 2016. Felet korrigerades och all icke rapporterad transaktionsinformation sändes till FIN-FSA 2016. Ingen kund åsamkades skada av felet.

Nordea tar korrektheten i transaktionsrapporteringen på största allvar, och agerade direkt när de icke rapporterade transaktionerna upppdagades. Frågan har hanterats i ett gott samarbete med FIN-FSA.

*Före detta Nordea Bank Finland Abp, som slogs samman ned Nordea Bank AB (publ) den 2 januari 2017. 


För ytterligare information:

Kati Tommiska, Group Communications Finland, +358 9 4245 1006 

Documents