Resultat för första kvartalet 2018

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-04-25 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”2016 och 2017 präglades av betydande investeringar för att förbättra vår hantering av regelefterlevnad och risker, samt av en sänkt risknivå i banken. Dessa åtgärder kom att påverka både intäkter och kostnader markant. Vidare har de lett till en situation där vi har varit mer internt fokuserade, och vi behöver nu återgå till att fokusera mer på våra affärer med kunderna. Jag är nöjd att kunna säga att vi nu har genomfört de viktigaste riskreducerande åtgärderna. Riskreduceringen i Ryssland, shipping, olja och offshore går enligt plan, och vår internationella private banking-verksamhet håller på att säljas. 

Under första kvartalet 2018 levererade vi på våra kostnadsminskningar, vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 md euro för 2018.” 

Första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017 (första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017)

 • Räntenetto 1 053 mn euro, -12 %; -9 % i lokala valutor (-5 %, -5 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 315 mn euro, -6 %; -4 % i lokala valutor (4 %, 4 % i lokala valutor)
 • Kostnader 1 205 mn euro, -3 %; -1 % i lokala valutor (-11 %, -11 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 1 110 mn euro, -9 %; -7 % i lokala valutor (28 %, 28 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 40 mn euro, -65 %; -63 % i lokala valutor (-44 %, -43 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 1 070 mn euro, -3 %; -1 % i lokala valutor (34 %, 35 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 19,8 %, upp från 18,8 % (upp från 19,5 %)
 • K/I-tal 52 %, upp från 51 % (ner 9 %-enheter från 61 %)
 • Kreditförlustrelation på 7 punkter, ner från 14 punkter (ner 2 punkter från 9 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 10,0 %, ner från 10,3 % (upp 2,3%-enheter från 7,7 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,20 euro jämfört med 0,21 euro (0,20 euro jämfört med 0,15 euro)

Valutakurser som använts för kv1 2018 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4468, NOK 9,6366 och SEK 9,9765.

För ytterligare information:  
Casper von Koskull, vd och koncernchef, tel 010 157 10 20 Christopher Rees, Group CFO, tel +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Roberta Alenius, chef för Group External Communication, tel 070 270 7217

Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, kl 07.00 CET den 25 april 2018.

Documents