Nordea har fått tillstånd från ECB att fortsätta använda befintliga interna modeller

Pressmeddelande | 2018-08-17 14:40

Som en del av den planerade flytten till Finland har Nordea Bank Abp (Nordea) uppnått ännu en milstolpe i övergången från svenska Finansinspektionens kapitaltäckningsregler till bankunionens kapitaltäckningsregler genom att Europeiska centralbanken (ECB)  ger Nordea tillfälligt tillstånd att använda interna modeller vid beräkningen av riskexponeringsbeloppet (REA). Beslutet innebär som förväntat en flytt av kapitalpåslag inom pelare 2 till pelare 1 REA, och en oförändrad nominell kapitalnivå.

Som redan meddelats har Nordea åtagit sig att frivilligt från den 1 oktober 2018 följa tillsynskollegiets gemensamma beslut från svenska Finansinspektionen till dess att ECB har fattat beslut om kapitalkrav, utarbetade i enlighet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2019, vilket förväntas ske i slutet av 2019.

Under övergången sänker ECB:s beslut, inklusive det redan meddelade införandet av ett riskviktsgolv för svenska bolån, den prognosticerade kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018 till cirka 15,5 procent och sänker det relaterade kärnprimärkapitalkravet under övergångsperioden[1] till cirka 13,7 procent (varav 3 procent avser pelare 2)[2]. Den nominella kapitalbufferten förväntas därmed förbli i stort sett oförändrad. Nordea räknar med att kunna meddela det slutliga kapitalkravet efter den 1 oktober 2018 baserat på tillsynskollegiets gemensamma beslut från svenska Finansinspektionen.  

Nordea förblir en bank med en lika stark kapitalposition och en oförändrad kapital- och utdelningspolicy. Beslutet ändrar inte Nordeas affärsmodell eller riskprofil, och Nordea avser att behålla kreditbetyget AA även efter flytten av moderbolaget.

Som en del av det tillfälliga tillståndet har Nordea åtagit sig att genomföra ett modellutvecklingsprogram och lämna in modellansökningar senast under 2020.

 
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel. 0722 350 515
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel. 073 350 5599
 
[1] Kärnprimärkapitalkravet under övergångsperioden bestäms av tillsynskollegiets gemensamma beslut för 2018 från svenska Finansinspektionen och gäller från 1 oktober 2018 tills ECB tillhandahåller sitt gemensamma beslut, vilket förväntas ske i slutet av 2019.
[2] Detta kan jämföras med den nuvarande prognosticerade kärnprimärkapitalrelationen för det fjärde kvartalet 2018 enligt svenska kapitaltäckningsregler, inklusive det redan kända införandet av ett riskviktsgolv för svenska bolån, som uppgår till cirka 18,5 procent och det prognosticerade kärnprimärkapitalkravet på cirka 16,5 procent. I slutet av andra kvartalet var Nordeas kärnprimärkapitalrelation 19,9 procent medan kravet uppgick till 17,6 procent

Documents