Tillägg till prospektet om fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp

Pressmeddelande | 2018-09-12 15:30

Nordea har upprättat ett tillägg till prospektet som är daterat den 16 februari 2018 avseende fusionen av Nordea Bank AB (publ) in i Nordea Bank Abp (Nordea Finland) och den efterföljande börsnoteringen av aktierna i Nordea Finland. Den finska finansinspektionen har idag godkänt tillägget till prospektet, som avser av Nordea nyligen publicerade pressmeddelanden.

Tillägget till prospektet har skickats till finanstillsynsmyndigheterna i Sverige och Danmark som, utöver Finland, är de länder i vilka aktierna i Nordea Finland avses att bli noterade i samband med verkställandet av fusionen.

Prospektet och tilläggen till prospektet är tillgängliga på Nordeas webbplats www.nordea.com, på Nordea Finlands kontor på Aleksis Kivis gata 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland, i receptionen hos Nasdaq Helsingfors på Fabiansgatan 14, FI-00100 Helsingfors, Finland och på Nordeas huvudkontor på Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Sverige. Tilläggen till de finska, svenska och danska språkversionerna av prospektets sammanfattning är tillgängliga på Nordeas webbplats www.nordea.com.

För ytterligare information:
Janina Pfalzer, Pressekreterare, +46 76 495 33 78
  

Viktig information

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Du bör läsa prospektet som beskrivs ovan för mer fullständig information om Nordeakoncernen och fusionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14:30 CET den 12 september 2018.

Documents