Nordea säljer sin ägarandel i Luminor till Blackstone

Pressmeddelande | 2018-09-13 08:00

Som ett led i Nordeas strategi att fokusera sin verksamhet till de nordiska hemmamarknaderna, har Nordea tillsammans med DNB tecknat avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone (”Blackstone”). Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent, på kort till medellång sikt. 

Nordeas beslut att sälja aktieinnehavet i Luminor är ett led i bankens övergripande ambition att förenkla och fokusera sin verksamhet till de nordiska marknaderna och bli en ännu bättre bank för sina kunder. Detta är i linje med andra transaktioner som Nordea har genomfört nyligen, till exempel förvärvet av Gjensidige Bank i Norge, som väntas vara slutfört under första kvartalet 2019.

- Försäljningen är ett naturligt nästa steg efter bildandet av Luminor 2017, där Nordea och DNB skapade den tredje största banken i regionen – en stark och självständig bank. I och med den här affären kan vi ytterligare skärpa vårt fokus på och samla våra satsningar till de nordiska hemmamarknaderna. Den gör också att vi kan återinvestera kapital på dessa marknader under de kommande åren, säger Topi Manner, chef för Personal Banking i Nordea.

Blackstone är ett av världens ledande investmentbolag, med cirka 440 md dollar i förvaltat kapital, investerat i olika tillgångsslag världen över.

Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och förväntas vara slutförd under första halvåret 2019.

Den avtalade köpeskillingen för den första delen av transaktionen, där Nordea säljer en aktiepost på cirka 36 procent, uppgår till 0,6 md euro. Det ger Luminor, som på en normaliserad basis har en avkastning som ligger i ett ensiffrigt mittenspann, en värdering på cirka 1,7 md euro, vilket motsvarar ett P/BV-tal på 1,0x. Den framtida försäljningen av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent kommer att genomföras till en fast värdering motsvarande ett P/BV-tal på 0,9x. Totalt sett motsvarar försäljningen av Nordeas ägarandel i Luminor ett uppskattat P/BV-tal på 0,97x, exklusive transaktionskostnader och andra redovisningseffekter för Nordeas del. Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea fortsätta att erbjuda Luminor finansiering på medellång sikt, liksom operationella tjänster och IT-tjänster under en övergångsperiod fram till 2020.

Med hänsyn till regler för beräkning av kapitalkrav förväntas den första aktieförsäljningen få en positiv effekt (pro forma1) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 20 punkter när transaktionen har slutförts. Efter försäljningen av Nordeas totala ägarandel i Luminor, och då Luminor har återbetalat finansieringen som tillhandahållits av Nordea, väntas den positiva effekten (pro forma[1]) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka 45 punkter.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel 073 350 55 99

1) Baserat på aktuell prognos för kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018, inklusive tillståndet från ECB om fortsatt användning av befintliga interna modeller (enligt pressmeddelande 17 augusti 2018) och pro forma för förvärvet av Gjensidige Bank (enligt pressmeddelande 2 juli 2018). 

Documents