EBA:s stresstest bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition

Pressmeddelande | 2018-11-02 19:06

Den 2 november 2018 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) resultaten från det stresstest som man vartannat år genomför i hela EU, i samarbete med Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen. Den framåtblickande analysen avser perioden 2018-2020 och undersöker finansinstitutens förmåga att stå emot negativa ekonomiska chocker.

Stresstestet bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition. I det negativa stresscenariot beräknas Nordeas kärnprimärkapitalrelation sjunka från 19,3 procent i slutet av 2017 till en lägstanotering på 16,2 procent i slutet av 2019. Detta är fortfarande klart över minimikapitalkravet. (Nordeas redovisade kärnprimärkapitalrelation hade vid utgången av tredje kvartalet 2018 ökat till 20,3 procent.)

Resultaten från EBA:s stresstest 2018 speglar att scenarierna för de nordiska länderna, och framför allt för Sverige, generellt var strängare än genomsnittet för euroområdet. De stränga scenarierna i testet 2018 förklarar också varför den beräknade effekten på Nordeas kapital är större nu än i EBA:s stresstest 2016.

EBA:s stresstest 2018 genomfördes utifrån Finansinspektionens regler. Det innebär att resultaten inte kan jämföras med den kapitaltäckning och de kapitalkrav som gäller från den 1 oktober 2018, efter Nordeas flytt till bankunionen.

Stresstestet baseras på bankernas kapitaltäckning per den 31 december 2017, med justeringar som tar hänsyn till införandet av IFRS 9. Vid stresstestet användes konsistenta metoder, scenarier och nyckelantaganden för alla deltagande banker, bland annat ett antagande om oförändrade balansräkningar och inga kapitalbevarande åtgärder från ledningens sida under scenarioperioden.

Resultaten från stresstestet föranleder inga ändringar i Nordeas kapitalplanering eller kapitalmål.

Resultaten från stresstestet finns på EBA:s webbplats,

https://www.eba.europa.eu 

För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515 
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599

Documents