Nordeas konjunkturrapport: Kylslaget i svensk och global ekonomi

Pressmeddelande | 2019-01-28 10:00

Avmattningen i svensk ekonomi började redan förra året och de kommande åren förblir tillväxten dämpad. Den inhemska efterfrågan tyngs av svackan på bostadsmarknaden samtidigt som viktiga exportmarknader tappar fart. Inflationen ligger inte varaktigt på målet. Trots det höjer Riksbanken räntan i slutet av året.

Bostadsbyggandet faller påtagligt och dämpar BNP-tillväxten de kommande två åren. Samtidigt är hushållen försiktiga på grund av oron på bostadsmarknaden.

- Svenska hushåll är mycket räntekänsliga och redan små räntehöjningar kan sätta press på bostadspriserna. Att i den miljön göra regelförändringar som till exempel att minska ränteavdraget är riskfyllt och väl sent, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.  

Dämpad global efterfrågan tynger industrin och leder till måttliga löneökningar, enligt prognosen.

- Nya löneavtal sluts 2020 på i stort samma nivå som idag. Inflationen faller under 2019 och det inhemska inflationstrycket förblir lågt. Trots det höjer Riksbanken räntan i slutet av innevarande år. Det finns inga inhemska skäl att höja räntan, men Riksbanken följer ECB och når nollränta i slutet av året, säger Annika Winsth.

Kronan förblir svag då svenska tillväxtfördelar faller bort. Det sker samtidigt som penningpolitiken inte förändras nämnvärt och bostadsmarknaden fortsätter att utgöra en risk.

- Den gynnsamma och utdragna globala tillväxtperioden är över. I flera länder dämpas tillväxten. Det samtidigt som de politiska utmaningarna är stora. Därtill ska läggas att flera centralbanker signalerar en mindre expansiv penningpolitik i en högt skuldsatt och räntekänslig värld. Risken är att 2019 blir ett år med svag tillväxt och fortsatt turbulens, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal 2017 2018 2019P 2020P
BNP, % 2,1 2,2 1,0 1,5
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,4 2,3 1,0 1,3
Arbetslöshet, % 6,7 6,3 6,3 6,7
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,0 2,1 1,8 1,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 1,5 0,9 0,0 0,0

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99
   
  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents