Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-02-07 09:40

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Björn Wahlroos har informerat nomineringsrådet om sin avsikt att lämna sitt styrelseuppdrag i Nordea Bank Abp. Torbjörn Magnusson föreslås ersätta honom som styrelsens ordförande.

Nordea Bank Abp:s nomineringsråd tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2019. Styrelsen för Nordea Bank Abp kommer att införliva förslaget i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som publiceras senare i februari 2019.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Nomineringsrådet föreslår, för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio
- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Maria Varsellona, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther och Pernille Erenbjerg som styrelseledamöter
- val av Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby som nya styrelseledamöter, och
- val av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande. 

I Nordea Bank Abp:s styrelse ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna.

Utöver Björn Wahlroos har även Lars G. Nordström och Silvija Seres avböjt omval.

Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby föreslås som nya styrelseledamöter och Torbjörn Magnusson som ny styrelseordförande

Kari Jordan, magisterexamen (nationalekonomi), född 1956, finsk medborgare, har gedigen erfarenhet från bank- och industrisektorn. Han lämnade nyligen sin befattning som vd för Metsäkoncernen (2006–2018) och har omkring 25 års tidigare erfarenhet från ett flertal befattningar i banksektorn, bland annat i Nordeakoncernen och Merita Bank Abp. Kari Jordan är styrelseordförande i Outokumpu Oyj och styrelseledamot i Nokian Tyres Abp, och har därutöver ett flertal uppdrag i organisationer, vilka huvudsakligen inte har kommersiella syften. Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess största aktieägare. 

Kari Jordan innehar 100 000 aktier i Nordea Bank Abp.

Petra van Hoeken, magisterexamen i civilrätt, född 1961, nederländsk medborgare, är en erfaren bankspecialist som nyligen lämnade sin befattning som Chief Risk Officer hos Coöperatieve Rabobank U.A. Hon har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom ABN Amro (1986–2007), Royal Bank of Scotland Plc (2007–2012) och NIBC Bank NV (2012–2016). Petra van Hoeken är idag icke-verkställande styrelseledamot i Nederlandse Waterschapsbank NV, De Lage Landen (DLL) och Utrecht-America Holdings, Inc. Hon är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess största aktieägare.

Petra van Hoeken innehar inga aktier i Nordea Bank Abp.

John Maltby, kandidatexamen (honors) i ingenjörsvetenskap, född 1962, brittisk medborgare, är en erfaren styrelseledamot i finanssektorn och har tidigare innehaft befattningar inom exempelvis Bluestep Bank AS och Tandem Bank. Han har också erfarenhet från ledande befattningar i banksektorn. John Maltby är idag styrelseordförande i Good Energy Group Plc och styrelseledamot i Simplyhealth Group, Pepper Money och Bank of Ireland UK. Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess största aktieägare.

John Maltby innehar inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna nya ledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Det är nomineringsrådets och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Ansökningar om godkännanden av berörda myndigheter har skickats in för samtliga kandidater.

Oberoende enligt finsk kod för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna nya styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman är enligt finsk kod för bolagsstyrning oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, som inte är oberoende i förhållande till de största aktieägarna i bolaget. Torbjörn Magnusson är anställd av Sampokoncernen, och Sampo plc är en stor aktieägare i Nordea Bank Abp, med ett innehav på cirka 20 procent. Dessutom är de styrelseledamöter och den suppleant som utses av arbetstagarna anställda i Nordeakoncernen, och därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöter

Nomineringsrådet föreslår följande årsarvoden till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll 2019 föreslagen
(euro)
2018 (euro) Ökning (%)
Ordförande 300 000 294 600 1,8
Vice ordförande 145 000 141 300 2,6
Övriga styrelseledamöter 95 000 91 950 3,3

Nomineringsrådet föreslår följande ytterligare årsarvode för utskottsordföranden och utskottsledamöter:

Roll  2019 föreslagen
(euro)
 
2018 (euro)  Ökning (%) 
Ordförande i kompensationsutskottet 42 000 36 050 16,5
Ledamöter i kompensationsutskottet 26 000 25 750 1,0
Alla övriga utskottsordföranden 60 000 48 650 23,3
Alla övriga utskottsledamöter 30 000 29 600 1,3

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Nordea Bank Abp betalar eller ersätter styrelseledamöternas alla direkta utgifter, inklusive resor, transport och logi i samband med styrelsearbete.

Nomineringsrådet noterar att de regulatoriska kraven stadigt ökar och att styrelsearbete i Nordea har blivit mer tidskrävande – både i fråga om förberedelser och mötestid – och förutsätter mer omfattande förberedelser i utskotten, framför allt för utskottsordförandena. Sammantaget motiverar detta en ökning av styrelseledamöternas arvoden. Nivån på de föreslagna arvodena bedöms vara marknadsmässig, med hänsyn till Nordeas verksamhet och börsvärde.

Inrättande av ett permanent nomineringsråd

Nomineringsrådet föreslår också att den ordinarie bolagsstämman inrättar ett permanent nomineringsråd och godkänner dess arbetsordning. Nomineringsrådet utgörs av de fyra största aktieägarna som önskar en plats i nomineringsrådet och styrelsens ordförande. I nomineringsrådets uppdrag ingår att förbereda förslag till bolagsstämman om styrelsens sammansättning, styrelseordförande och arvoden till styrelseledamöter samt göra en årlig översyn av arbetsordningen, jämte ytterligare uppgifter som anges i finska kreditinstitutslagen.

Ledamöterna i det nomineringsråd som utsågs 2018 är Kari Stadigh, vd och koncernchef för Sampo plc och nomineringsrådets ordförande, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Hans Sterte, chef för Investment Management hos Alecta, Risto Murto, verkställande direktör för Varma, Björn Wahlroos, styrelsens ordförande, och Christer Gardell, managing partner och medgrundare i Cevian Capital AB (Christer Gardell tog plats i nomineringsrådet den 10 januari 2019).

För ytterligare information om Nordeas nomineringsråd:
Kari Stadigh, tel +358 10 516 0004 

För annan information om Nordea:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 0515
    
  
Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.40 EET den 7 februari 2019. 
    
  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.


Documents