Nordea emitterar primärkapitaltillskott med konverteringsklausul

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-03-20 08:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAG.  

Nordea Bank Abp tillkännagav idag prissättningen av ett primärkapitaltillskott (”instrumenten”) om 1 250 000 000 dollar som emitteras inom ramen för Nordeas Global Medium-Term Note Programme. Instrumenten med evig löptid har fast ränta med räntejusteringsdagar och innefattar en konverteringsklausul. Första inlösendag är i mars 2026. Instrumenten ingår i övrigt primärkapital (AT1) och emitteras i syfte att upprätthålla Nordeas starka kapitalposition och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget.

Instrumenten emitteras till en teckningskurs om 100 procent och har en kupongränta på 6,625 procent fram till första räntejusteringsdagen den 26 mars 2026, varefter räntan justeras på nytt vart femte år. Instrumenten är eviga, med första inlösendag i mars 2026. Om Nordeas kärnprimärkapitalrelation (antingen enskilt eller konsoliderat på koncernnivå) sjunker till under 5,125 procent konverteras instrumenten automatiskt till aktier i Nordea Bank Abp. Emissionen är en del i Nordeas normala kapitalhantering.

Erbjudandet av instrumenten, som förmedlats på enskild basis på de internationella kapitalmarknaderna, har fulltecknats. Likviddag är den 26 mars 2019. Nordea kommer att ansöka om att få instrumenten noterade på Global Exchange Market på den irländska börsen Euronext Dublin.

För ytterligare information:
Andreas Larsson, chef för Debt Investor Relations, tel 070 970 7555
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CET den 20 mars 2019.
 

ANSVARSFRISKRIVNING
Distributionen av detta börsmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som kommit i besittning av något dokument eller annan häri nämnd information bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Detta börsmeddelande riktar sig inte till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av, personer eller företag i någon jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i jurisdiktionen. Detta börsmeddelande utgör inte något erbjudande om att sälja eller köpa instrumenten eller andra värdepapper, inte heller ska något erbjudande eller försäljning av instrumenten eller andra värdepapper göras i någon stat eller annan jurisdiktion där detta skulle strida mot gällande rätt.
 

Detta börsmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, och är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Instrumenten har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den amerikanska värdepapperslagen U.S. Securities Act of 1933 (”värdepapperslagen”). De får därmed inte erbjudas eller säljas i USA, såvida inte tillämpligt undantag i värdepapperslagen tillåter detta, eller om transaktionen inte omfattas av nämnda lag. Inget offentligt erbjudande om förvärv av värdepapper kommer att göras i USA.  

Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien med avseende på instrumenten. Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som enligt gällande lag har rätt att ta del av informationen, enligt artikel 49(2) (a) till (d) i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas nedan gemensamt för ”relevanta personer”). Investeringar som detta börsmeddelande kan hänföra sig till är endast tillgängliga för, och inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att delta i sådan investering avser endast, relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta börsmeddelande eller uppgifterna i däri.

Endast professionella kunder/jämbördiga motparter enligt MiFID II / Inget PRIIP-faktablad / Brittiska finansinspektionens restriktion om villkorade konvertibler – Producentens målmarknad (produktstyrningskravet enligt MiFID II ) är endast jämbördiga motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget PRIIP-faktablad har tagits fram eftersom produkten inte görs tillgänglig för icke-professionella kunder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ingen försäljning till icke-professionella kunder, enligt definitionen i MiFID II.
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.


Documents