Nordea byter redovisningsprincip för resolutionsavgifter

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-04-05 14:00

För att anpassa sig till finska redovisningskrav och internationella konkurrenters redovisning kommer Nordea från och med första kvartalet 2019 att kostnadsföra resolutionsavgifterna i sin helhet under första kvartalet varje år. I redovisningssyfte presenteras sådana avgifter under ”Övriga kostnader” i den finansiella rapporteringen.

Nordeakoncernen har hittills periodiserat resolutionsavgifterna linjärt över året och redovisat dessa under posten ”Räntenetto”, i linje med övriga svenska banker. Till följd av Nordeas flytt från Sverige till Finland den 1 oktober 2018 kommer Nordea nu, i enlighet med finska krav, att kostnadsföra den årliga resolutionsavgiften i sin helhet under första kvartalet. Från och med 2019 bokförs därmed hela den årliga resolutionsavgiften under första kvartalet. Denna förändring får ingen inverkan på Nordeas lönsamhet eller avkastning på eget kapital (ROE) på årsbasis.

Avgifter till insättningsgarantin kommer även fortsättningsvis att periodiseras över året och redovisas under ”Räntenetto”.

Exklusive eventuella ändringar i resolutionsavgifterna ligger Nordeas kostnadsmål fast. För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018*, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med 5–10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019**, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel 072 235 0515

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 5 april 2019.

*141 mn euro i goodwillnedskrivning 2018 som avsåg Ryssland.
**141 mn euro i goodwillnedskrivning 2018 som avsåg Ryssland och cirka 90 mn euro 2019 avseende försäljningen av Luminor-aktier och förvärvet av Gjensidige Bank.


Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents