Resultat för första kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-04-30 07:30

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Interimsrapport (kv1 och kv3)

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Tack vare de åtgärder vi har vidtagit under de senaste kvartalen ser vi nu en del lovande tecken på ökad affärsaktivitet, även om utlåningsmarginalerna är fortsatt pressade och läget för marknadsgarantverksamheten förblir utmanande.

Jämfört med föregående kvartal var de redovisade intäkterna i stort sett oförändrade, medan intäkterna exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4 procent. De redovisade kostnaderna ökade med 5 procent, men justerat för resolutionsavgifterna under detta kvartal och exklusive jämförelsestörande poster minskade de med 7 procent.

Våra prioriteringar är tydliga: vi ska öka affärsaktiviteten och samtidigt minska den strukturella kostnadsbasen, och vi genomför nu båda dessa.

Under kvartalet pågick en intensiv debatt om olika frågor kring bekämpning av penningtvätt. Det är en mycket komplex och bred samhällsfråga, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vi har tidigare konstaterat att vi räknar med böter i Danmark för våra tidigare svaga processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt, och vi gör därför en avsättning på 95 mn euro för penningtvättsrelaterade ärenden. Efter att ha investerat mer än 700 mn euro för att stärka vårt arbete med riskhantering och regelefterlevnad under perioden 2016–2018, är vi övertygade om att vår plattform för regelefterlevnad nu håller högre kvalitet, vilket gör oss till en trygg och tillförlitlig partner.”

Första kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018)  

 • Räntenetto 1 056 mn euro, -5 %; -4 % i lokala valutor (-8 %, -7 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 115 mn euro, -11 %; -10 % i lokala valutor (0 %, 0 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter, exkl. jämförelsestörande poster[1] 2 115 mn euro, -6 %; -4 % i lokala valutor (4 %, 4 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader 1 452 mn euro, 6 %; 7 % i lokala valutor[2] (5 %, 5 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader, exkl. jämförelsestörande poster 1 357 mn euro, -1 %; 0 % i lokala valutor (9 %, 10 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 663 mn euro, -34 %; -33 % i lokala valutor (-10 %, -9 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 42 mn euro, 5 %; 5 % i lokala valutor (40 %, 40 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 621 mn euro, -36 %; -35 % i lokala valutor (-12 %, -11 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 14,6 % jämf. med 19,8 % (14,6 % jämf. med 15,5 %)
 • K/I-tal 69 % jämf. med 58 % (69 % jämf. med 65 %)
 • K/I-tal, exkl. jämförelsestörande poster2 64 % jämf. med 61 % (64 % jämf. med 61 %)
 • Kreditförlustrelation 7 punkter jämf. med 7 punkter (7 punkter jämf. med 5 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 5,5 % jämf. med 9,0 % (5,5 % jämf. med 6,3 %)
 • Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter 7,4 % jämf. med 10,5 % (7,4 % jämf. med 5,8 %)
 • Avkastning på eget kapital, exkl. jämförelsestörande poster1,2 6,7 % jämf. med 7,7 % (6,7 % jämf. med 7,1 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,10 euro jämf. med 0,18 euro (0,10 euro jämf. med 0,13 euro)

Valutakurser som använts för kv1 2019 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4636, NOK 9,7459 och SEK 10,4181. 
[1] Exkl. jämförelsestörande poster kv4 2018: vinst på 50 mn euro från omvärdering av Euroclear (38 mn euro efter skatt) och vinst på 36 mn euro från försäljningen av Nordea Ejendomme. Kv1 2018: vinst på 135 mn euro från uppdatering av värderingsmodell i Danmark (105 mn euro efter skatt). 
[2] Exkl. jämförelsestörande poster kv1 2019: icke-avdragsgilla kostnader på 95 mn euro gällande avsättning för penningtvättsrelaterade ärenden.  
Kv4 2018: förlust på 141 mn euro från goodwillnedskrivning i Ryssland.

Resultaträkning 
Kv1 Kv4 Föränd- Lokal Kv1 Föränd- Lokal
2019 2018 ring % valuta 2018 ring % valuta
Mn euro
Räntenetto 1 056 1 142 -8 -7 1 116 -5 -4
Avgifts- och provisionsnetto 737 720 2 3 770 -4 -3
Nettoresultat av poster till verkligt värde 264 182 45 41 441 -40 -40
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat 14 15 28
Övriga rörelseintäkter 44 60 -27 -25 23 91 96
Summa rörelseintäkter 2 115 2 119 0 0 2 378 -11 -10
Personalkostnader -718 -744 -3 -3 -798 -10 -9
Övriga kostnader -594 -390 52 53 -503 18 20
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -140 -250 -44 -44 -71 97 99
Summa rörelsekostnader -1 452 -1 384 5 5 -1 372 6 7
Resultat före kreditförluster 663 735 -10 -9 1 006 -34 -33
Kreditförluster, netto -42 -30 40 40 -40 5 5
Rörelseresultat 621 705 -12 -11 966 -36 -35
Skatt -178 -200 -11 -11 -229 -22 -21
Periodens resultat 443 505 -12 -11 737 -40 -39
Volymer, nyckeluppgifter[1]
     
31 mar 31 dec Föränd- Lokal 31 mar Föränd- Lokal
2019 2018 ring % valuta % 2018 ring % valuta %
Md euro
Utlåning till allmänheten 325,6 308,3 5,6 5,5 310,9 4,7 5,0
Utlåning till allmänheten, exkl repor 300,6 291,6 3,1 3,0 287,5 4,6 4,9
In- och upplåning från allmänheten 176,3 165,0 6,9 6,9 174,0 1,3 1,3
Inlåning från allmänheten, exkl repor 166,6 160,2 4,0 4,0 161,0 3,5 3,4
Summa tillgångar 590,2 551,4 7,0 580,2 1,7
Kapital under förvaltning 300,2 282,6 6,2 320,1 -6,2
Eget kapital 30,5 32,9 -7,3 31,0 -1,6
Nyckeltal[2]
Kv1 Kv4 Föränd- Kv1 Föränd-
2019 2018 ring % 2018 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,10 0,13 -23 0,18 -44
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,68 0,76 -11 0,72 -6
Aktiekurs1, euro 6,80 7,30 -7 8,66 -21
Totalavkastning, % 3,3 -17,5 -3,9
Eget kapital per aktie[1], euro 7,55 8,15 -7 7,63 -1
Potentiellt antal utestående aktier[1], miljoner 4 050 4 050 0 4 050 0
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 033 4 037 0 4 038 0
Avkastning på eget kapital, % 5,5 6,3 9,0
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % 6,4 7,2 10,2
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 1,1 1,3 2,4
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 7,0 5,9 10,2
K/I-tal, % 69 65 58
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 61 67 52
Kreditförluster på årsbasis, punkter[3] 7 5 40 7 0
Kärnprimärkapitalrelation[1],[4],[5], % 14,6 15,5 19,8
Primärkapitalrelation[1],[4],[5], % 17,1 17,3 22,2
Total kapitalrelation[1],[4],[5], % 19,5 19,9 25,2
Primärkapital[1],[4], md euro 27,8 27,0 3 27,3 2
Riskvägda tillgångar[4], md euro 163 156 5 123 33
Antal anställda (omr till heltidstjänster)[1] 29 284 28 990 1 30 082 -3
Economic capital[1], md euro 28,2 26,6 6 26,2 8
[1] Vid periodens slut.
[2] För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa nyckeltal, se www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Inklusive utlåning till allmänheten som redovisas i Tillgångar som innehas för försäljning i kv1 2018.
[4] Inklusive resultatet för perioden.
[5] Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information).

Utsikter 

Viktiga faktorer 
I hela Nordea trappar vi nu upp våra satsningar på att öka affärsaktiviteten, och varje affärsområde har identifierat ett antal initiativ som ska stärka mervärdet för kunderna och öka intäkterna. Några exempel är investeringar inom Private Banking i Norge och Sverige, förvärvet av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler inom Asset Management och Wholesale Banking samt åtgärder för att återfå tillväxt i bolånevolymerna, där vi redan börjar se resultat.

Den strukturella kostnadseffektiviteten ska öka genom större användning av automation och robotteknik, den pågående satsningen i Polen och Estland samt outsourcing av stordatordriften till IBM. Vi förenklar också genom att samordna våra produkter och tjänster, och vi drar nytta av skalfördelar genom att fortsätta slå samman gemensamma enheter, exempelvis globala verksamheter och tjänster.

Kostnader 
För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018[1], och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019[2], och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

[1] Goodwillnedskrivning på 141 mn euro kv4 2018
[2] Justerat för goodwillnedskrivningen på 141 mn euro 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro 2019, högre resolutionsavgifter 2019 och avsättning på 95 mn euro kv1 2019

Kreditkvalitet 
Vi räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och nära det långsiktiga genomsnittet för 2018.

Kapitalpolicy 
Mot bakgrund av överenskommelsen om övergångsåtaganden med ECB efter Nordeas flytt till bankunionen och ambitionen att behålla samma nominella kapitalbuffert, har kapitalbufferten justerats från ett intervall på 50–150 punkter till 40–120 punkter. Detta är främst en teknisk justering och kapitalbufferten förblir därför i stort sett oförändrad i nominella eurobelopp. Kapitalbufferten uppgår för närvarande till cirka 2,2 md euro (130 punkter). Nordea strävar efter att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan). 
Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2019

För ytterligare information: 

Casper von Koskull, vd och koncernchef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377  
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, +46 72 235 05 15          Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel +46 73 350 5599 
Senaste kvartalsresultat  

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 30 april 2019. 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents