Förändringar i koncernledningen för Nordea Bank Abp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-09-10 11:00

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Ställföreträdande koncernchef och Group Chief Operating Officer (Group COO), Torsten Hagen Jørgensen, och Chief People Officer, Karen Tobiasen, lämnar Nordea och bankens koncernledning.

Efter en lyckad flytt av moderbolagets säte till Europeiska bankunionen och viktiga satsningar på riskhantering och regelefterlevnad har Nordea gått in i en ny fas, med skärpt fokus på kunderna, ökad effektivitet och utvecklingen på regelområdet. 

Som en del i den här nya fasen kommer Nordea att förenkla sin styrnings- och ledningsstruktur och ta bort de kombinerade rollerna ställföreträdande koncernchef och Group COO. Den slutliga styrnings- och ledningsstrukturen för COO-verksamheten kommer nu att utvärderas, och offentliggörs senare tillsammans med relaterade utnämningar.  

Som en följd av den nya fasen och borttagandet av de kombinerade rollerna ställföreträdande koncernchef och Group COO, har man enats om att ställföreträdande koncernchef och Group COO, Torsten Hagen Jørgensen, lämnar Nordea. Han lämnar koncernledningen omedelbart, men kommer att finnas tillgänglig för att bidra till en smidig överlämning av de ansvarsområden han har. Strukturen och utnämningarna på COO-området kommer att offentliggöras senare.  

Torsten Hagen Jørgensen har som ställföreträdande koncernchef och Group COO under många år haft en avgörande roll i att leda Nordeas transformation. Torsten Hagen Jørgensen har under sin långa karriär haft många befattningar i Nordea och varit en framgångsrik ledare inom flera ansvarsområden i koncernen. 

Som en följd av den nya fasen har man också enats om att Chief People Officer, Karen Tobiasen, lämnar Nordea. Hon lämnar koncernledningen omedelbart och rekryteringen av en ny Chief People Officer inleds omgående. Även Karen Tobiasen kommer att finnas tillgänglig för att bidra till en smidig överlämning av de ansvarsområden hon har.

Karen Tobiasen har varit en drivande kraft i Nordeas kultur- och personaltransformation. Hon har inspirerat alla i banken till ständiga förbättringar i fråga om förändringsarbete och innovation.

Vd och koncernchef Frank Vang-Jensen och hela styrelsen tackar både Torsten Hagen Jørgensen och Karen Tobiasen för deras hängivna arbete och insatser i Nordea, och önskar dem båda all lycka i framtiden.  

I enlighet med gällande regler utses Group Chief Legal Officer, Jussi Koskinen, till vice verkställande direktör för Nordea Bank Abp under en övergångsperiod.
 

För ytterligare information:
Sara Helweg-Larsen, chef för Group Communication and Branding
+45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 EET den 10 september 2019.
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents