Engångsposter med betydande negativ effekt på resultatet för tredje kvartalet och nya utsikter offentliggjorda

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-10-24 06:20

Nordea Bank Abp – Insiderinformation

Nedskrivning av kapitaliserade IT-system samt avsättningar för omstrukturering respektive kreditförluster

Idag har Nordeas styrelse, i samband med godkännandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019, godkänt flera engångsposter med betydande negativ effekt på koncernens resultat för tredje kvartalet. Det tredje kvartalets rörelseförlust på 421 mn euro inkluderar engångsposter på sammanlagt 1,3 md euro, vilka utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 mn euro, en avsättning för omstrukturering på 204 mn euro, en extra avsättning för kreditförluster på 282 mn euro och en kostnad i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 mn euro.

Nordea har utarbetat en ny affärsplan, som inkluderar nya finansiella mål, uppdaterat affärsplaner för respektive affärsområde och genomfört en fortsatt konsolidering mot en global IT-plattform, vilket har föranlett en fullständig prövning av nedskrivningsbehovet för Nordeas kapitaliserade IT-system och en bedömning av framtida omstruktureringsbehov. Till följd av prövningen identifierades nedskrivningskostnader för IT-system på 735 mn euro. Vidare förväntas den nya affärsplanen leda till fortsatt övertalighet med relaterade avgångs­vederlag, vilket har föranlett en avsättning för omstrukturering på 204 mn euro under det tredje kvartalet 2019.

Som nämndes i halvårsrapporten 2019 bedömer Nordea att de avsättningar för kreditförluster som gjorts väl speglar den aktuella kreditrisken i kreditportföljen och att utsikterna vad gäller framtida kreditrisker är fortsatt stabila. Efter en löpande dialog med ECB, och med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer under tredje kvartalet, har Nordea beslutat att öka sin avsättning för kreditförluster med 229 mn euro. Dessutom har Nordea uppdaterat sina modeller för gruppvisa avsättningar under tredje kvartalet 2019, vilket medförde att de gruppvisa avsättningarna ökade med 53 mn euro.

Kostnaden i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 mn euro avser slutförandet av transaktionen enligt vad som offentliggjorts i ett pressmeddelande den 30 september 2019.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 publiceras den 24 oktober, omkring kl. 07.30 EET (06.30 CET).

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen

Nordeas nya plan kommer avsevärt att förbättra prestandan i verksamheten genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som kostnadsminskningar och initiativ för att öka intäkterna.

Nordeas nya finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader

Nu: För 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.
Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192 och förändringar i resolutionsavgifter. De totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare: För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 20181, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.
Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

1Goodwillnedskrivning på 141 mn euro kv4 2018
2Justerat för goodwillnedskrivningen på 141 mn euro 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro 2019, en avsättning på 95 mn euro kv1 2019, nedskrivningar av IT-system på 735 mn euro och en omstruktureringskostnad på 204 mn euro.

Kapitalpolicy

Nu: Kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020.

Tidigare: Kapitalbuffert på 40-120 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nu: En utdelningskvot på 60-70 procent från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Tidigare: Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Kreditkvalitet

Nu: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De makroekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare: För kommande kvartal räknar Nordea med att kreditförlusterna förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet 2018.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15

 
Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 EET (06.20 CET) den 24 oktober 2019.


 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents