Nordeas styrelse beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med programmen för rörliga ersättningar

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-04-28 17:30

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Styrelsen för Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag beslutat om en överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission i enlighet med Nordeas program för rörliga ersättningar. Beslutet grundas på det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2019.

I samband med aktieemissionen kommer högst 900 000 egna aktier som innehas av Nordea att överlåtas utan vederlag till verkställande befattningshavare, andra materiella risktagare och andra ledande befattningshavare som omfattas av programmen för rörliga ersättningar. Överlåtelsen görs i enlighet med gällande villkor och lagkrav för att fullgöra Nordeas åtaganden om betalning av uppskjuten ersättning avseende intjänandeperioden 2019. De överlåtna aktierna omfattas av en period med förfoganderestriktioner i enlighet med gällande regelverk.

Vidare kommer högst 193 784 egna aktier som innehas av Nordea att överlåtas utan vederlag till deltagare i LTIP 2012 i enlighet med programmets villkor för att fullgöra Nordeas åtaganden.

Nordea räknar med att överlåtelsen av egna aktier sker den 4 maj 2020 eller däromkring.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 28 april 2020.

 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents