Nordea emitterar primärkapitaltillskott med konverteringsklausul

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-08-24 23:15

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAG

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
25 augusti 2021 kl. 00:15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har i dag prissatt ett primärkapitaltillskott (”instrumenten”) om U.S.$1,000,000,000 som emitteras inom ramen för Nordeas Global Medium-Term Note Programme. Instrumenten ingår i övrigt primärkapital (AT1) och emitteras i syfte att upprätthålla Nordeas starka kapitalposition och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget.

Instrumenten emitteras till en teckningskurs om 100 procent och har en kupongränta på 3,750 procent fram till första räntejusteringsdagen den 1 september 2029, varefter räntan justeras på nytt vart femte år. Instrumenten är eviga, med första inlösendag i mars 2029. Om Nordeas kärnprimärkapitalrelation (antingen enskilt eller konsoliderat på koncernnivå) sjunker till under 5,125 procent konverteras instrumenten automatiskt till aktier i Nordea. Emissionen är en del i Nordeas ordinära kapitalhantering och baseras på bemyndigandet som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021.

Erbjudandet av instrumenten har fulltecknats. Likviddag är den 1 september 2021. Nordea kommer att ansöka om att få instrumenten noterade på Global Exchange Market på den irländska börsen Euronext Dublin.

För ytterligare information:

Andreas Larsson, chef för Debt Investor Relations, +46 709 70 75 55
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 00:15 EET den 25 augusti 2021.

ANSVARSFRISKRIVNING

Distributionen av detta börsmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som kommit i besittning av något dokument eller annan häri nämnd information bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Detta börsmeddelande riktar sig inte till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av, personer eller företag i någon jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i jurisdiktionen. Detta börsmeddelande utgör inte något erbjudande om att sälja eller köpa instrumenten eller andra värdepapper, inte heller ska något erbjudande eller försäljning av instrumenten eller andra värdepapper göras i någon stat eller annan jurisdiktion där detta skulle strida mot gällande rätt.

Detta börsmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, och är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Instrumenten har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den amerikanska värdepapperslagen U.S. Securities Act of 1933 (”värdepapperslagen”). De får därmed inte erbjudas eller säljas i USA, såvida inte tillämpligt undantag i värdepapperslagen tillåter detta, eller om transaktionen inte omfattas av nämnda lag. Inget offentligt erbjudande om förvärv av värdepapper kommer att göras i USA.

Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien med avseende på instrumenten. Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”kvalificerade investerare” enligt innebörden i EU:s förordning 2017/1129 som tillämpas i brittisk lag genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (a) som har yrkesmässig erfarenhet av investeringar enligt artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), (b) som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i FSMO, eller (c) som har rätt att ta del av informationen (samtliga personer som nämns i (a), (b) och (c) kallas nedan gemensamt för ”relevanta personer”). Investeringar som detta börsmeddelande kan hänföra sig till är endast tillgängliga för, och inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att delta i sådan investering avser endast, relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta börsmeddelande eller uppgifterna i däri.Endast professionella kunder/jämbördiga motparter enligt MiFID II och brittiska MiFIR / Inget PRIIP-faktablad och inget brittiskt PRIIP-faktablad / brittiska finansinspektionens restriktion om villkorade konvertibler – producentens målmarknad (produktstyrningskravet enligt MiFID II och brittiska MiFIR) är endast jämbördiga motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget PRIIP-faktablad eller brittiskt PRIIP-faktablad har tagits fram eftersom produkten inte görs tillgänglig för icke-professionella kunder i EES och i Storbritannien. Ingen försäljning till icke-professionella kunder (enligt definitionen i COBS 3.4 i Storbritannien).
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.