Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.10.2021

2021-10-22 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
22.10.2021 kl. 22.30 EET

 

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

306 810

11,03

3 383 040,47

CEUX

315 130

11,03

3 475 888,83

AQEU

67 881

11,06

750 493,10

TQEX

310

11,12

3 447,21

XSTO

751 324

11,03

8 285 213,54

XCSE

67 950

11,02

748 584,28

Summa

1 509 405

11,03

16 646 667,44

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9730 och DKK till EUR 7,4403

** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 1 509 405 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents