Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 28.10.2021

2021-10-28 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
28.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 28.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

791 817

10,65

8 436 078,80

XHEL

307 703

10,65

3 278 052,37

CEUX

322 621

10,65

3 436 297,31

AQEU

107 372

10,63

1 141 725,45

TQEX

748

10,65

7 969,43

XCSE

69 003

10,67

736 409,86

Summa

1 599 264

10,65

17 036 533,22

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9733 och DKK till EUR 7,4386
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 39 862 358 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents