Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 11.11.2021

2021-11-11 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
11.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 11.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

461 371

11,07

5 109 392,01

XHEL

594 972

11,07

6 585 626,07

CEUX

346 119

11,07

3 831 967,43

AQEU

98 781

11,07

1 093 374,70

TQEX

0

-

0,00

XCSE

12 121

11,06

134 066,87

Summa

1 513 364

11,07

16 754 427,06

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9842 och DKK till EUR 7,4370
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 10 599 359 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents