Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 16.11.2021

2021-11-16 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
16.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 16.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

317 470

11,08

3 517 040,40

XHEL

486 122

11,10

5 397 850,08

CEUX

273 580

11,09

3 034 991,62

AQEU

58 229

11,10

646 239,79

TQEX

2 655

11,13

29 539,74

XCSE

121 569

11,11

1 350 477,50

Summa

1 259 625

11,10

13 976 139,13

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,0588 och DKK till EUR 7,4366
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 545 586 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents