Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.12.2021

2021-12-06 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

713 547

10,62

7 574 841,84

XHEL

-

-

-

CEUX

272 946

10,62

2 898 356,23

AQEU

48 043

10,63

510 475,20

TQEX

12 197

10,61

129 397,85

XCSE

85 582

10,58

905 536,35

Summa

1 132 315

10,61

12 018 607,49

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2555 och DKK till EUR 7,4363
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 39 494 543 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents