Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 08.12.2021

2021-12-08 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
08.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 08.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

366 214

10,67

3 905 791,86

XHEL

420 330

10,66

4 481 012,03

CEUX

371 033

10,67

3 957 438,58

AQEU

35 593

10,66

379 501,37

TQEX

11 308

10,66

120 489,40

XCSE

61 827

10,66

659 068,12

Summa

1 266 305

10,66

13 503 301,36

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2470 och DKK till EUR 7,4361
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 41 787 771 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents