Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.01.2022

2022-01-03 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

350 560

10,85

3 804 588,74

XHEL

262 351

10,87

2 851 125,73

CEUX

299 740

10,86

3 255 532,36

AQEU

50 992

10,86

553 610,95

TQEX

14 616

10,86

158 692,26

XCSE

43 983

10,87

477 881,82

Summa

1 022 242

10,86

11 101 431,86

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2997 och DKK till EUR 7,4378
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 25 497 259 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents