Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 13.01.2022

2022-01-13 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
13.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

352 470

11,35

4 002 019,87

XHEL

234 102

11,33

2 652 890,68

CEUX

338 040

11,34

3 833 924,97

AQEU

36 505

11,35

414 202,67

TQEX

15 182

11,36

172 469,73

XCSE

43 983

11,33

498 254,31

Summa

1 020 282

11,34

11 573 762,24

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2167 och DKK till EUR 7,4411
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 32 685 788 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents