Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.01.2022

2022-01-20 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
20.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 071 892

10,48

11 236 751,63

XHEL

820 912

10,48

8 606 933,96

CEUX

875 081

10,46

9 156 566,68

AQEU

154 686

10,49

1 622 484,56

TQEX

50 920

10,54

536 527,14

XCSE

124 088

10,46

1 298 439,83

Summa

3 097 579

10,48

32 457 703,79

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3465 och DKK till EUR 7,4425
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 40 497 023 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents