Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.01.2022

2022-01-25 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 191 924

10,08

12 009 909,37

XHEL

949 316

10,08

9 568 250,90

CEUX

1 041 903

10,08

10 501 047,12

AQEU

189 919

10,12

1 921 069,35

TQEX

111 804

10,14

1 133 737,96

XCSE

148 162

10,08

1 492 796,89

Summa

3 633 028

10,08

36 626 811,60

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4930 och DKK till EUR 7,4433
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 011 031 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents