Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2022

2022-02-03 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

361 952

10,52

3 809 009,52

XHEL

271 066

10,51

2 849 798,18

CEUX

346 970

10,52

3 649 306,18

AQEU

51 930

10,52

546 072,75

TQEX

10 512

10,52

110 631,86

XCSE

45 128

10,52

474 525,72

Summa

1 087 558

10,52

11 439 344,21

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3864 och DKK till EUR 7,4406
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 24 455 835 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents