Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022 inkluderar tre nya styrelseledamöter från Norden

Ordinarie bolagsstämma | 2022-02-10 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
10 februari 2022 kl. 9.30 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2022. Förslagen kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2022. Nomineringsrådet föreslår tre nya styrelseledamöter från de nordiska länderna: Lene Skole, Arja Talma och Kjersti Wiklund, i tillägg till det tidigare meddelade förslaget om Stephen Hester som ny styrelseledamot och ordförande.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman 2022 består av 10 ledamöter. Förslaget inkluderar omval av Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen och Jonas Synnergren som styrelseledamöter samt val av Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma och Kjersti Wiklund som nya styrelseledamöter. Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood och Sarah Russell står inte till förfogande för omval.

Som meddelades den 13 januari 2022, föreslås att Torbjörn Magnusson fortsätter som styrelsens ordförande fram till 30 september 2022. Stephen Hester föreslås ta över ordförandeposten från 1 oktober 2022. Styrelsen förväntas utse Stephen Hester till vice ordförande från 24 mars 2022 till 30 september 2022 och Torbjörn Magnusson som vice ordförande från 1 oktober 2022 till den ordinarie bolagsstämman 2023.

Nomineringsrådets ordförande, Ricard Wennerklint, säger: ”Nomineringsrådet har arbetat intensivt med styrelserekryteringen i enlighet med arbetsordningen, med fokus på mångfald och en jämn könsfördelning, och föreslår en lämplig och kompetent styrelse med starka band till de nordiska länderna. Jag är stolt över att kunna presentera våra förslag. De föreslagna nya ledamöterna kommer, utöver en bred erfarenhet från de nordiska marknaderna, även att tillföra en omfattande erfarenhet från bank- och försäkringsbranschen samt ytterligare stärka styrelsens kunskap inom finans och teknologi. Jag vill även ta tillfället i akt att, å nomineringsrådets och Nordeas vägnar, uttrycka vår tacksamhet till Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood och Sarah Russell för deras hängivenhet och ansträngningar under sin tid som styrelseledamöter.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att styrelsen som helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att både Torbjörn Magnusson och Stephen Hester är lämpliga för posten som styrelseordförande. Nomineringrådet föreslår därför att den ordinarie bolagsstämman väljer styrelsen i sin helhet. Nomineringsrådet genomför också en bedömning av fördelar med att i fortsättningen välja styrelseledamöterna genom individuella val.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja ersättningen till de olika styrelserollerna. Nomineringsrådet anser att förslaget är väl avvägt och i linje med praxis på de nordiska och europeiska marknaderna. Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

 

Aktieägarnas nomineringsråds förslag

Följande förslag från aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie bolagsstämman kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2022.

Styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma,

-          att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio

-          omval av Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen och Jonas Synnergren som styrelseledamöter

-          val av Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma och Kjersti Wiklund som nya styrelseledamöter

-          omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande för perioden fram till 30 september 2022, och val av Stephen Hester som styrelseordförande för perioden från 1 oktober 2022 fram till den ordinarie bolagsstämman 2023.

Lene Skole (62) har sedan 2014 varit vd för Lundbeckfonden, som är en av Danmarks största kommersiella stiftelser. Hon har omfattande erfarenhet från försäkringsbranschen, som hon erhållit genom styrelseuppdrag i Tryg A/S och Tryg Forsikring de senaste 12 åren. Hon har även bred erfarenhet av styrelsearbete inom flera andra branscher, däribland hälsovård och förnybar energi. Lene Skole är dansk medborgare.

Arja Talma (59) har omfattande erfarenhet som ledamot i styrelser och revisionskommittéer för börsnoterade och reglerade bolag, till exempel Metso Outotec, Verkkokauppa.com, Glaston och Aktia Bank Abp. Av hennes nuvarande styrelseuppdrag skulle uppdraget som styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén i Aktia Bank Abp ersättas av uppdraget som styrelseledamot i Nordea Bank Abp. Arja Talma är finsk medborgare.

Kjersti Wiklund (59) har mer än 20 års erfarenhet som styrelseledamot i flera teknikföretag. För närvarande har hon styrelseuppdrag, inklusive som medlem i revisions- och riskkommittéer, i tekniktunga företag som Babcock International Group PLC, Trainline PLC och Spectris PLC. Kjersti Wiklund är norsk medborgare.

Stephen Hester (62) är en välkänd och mycket erfaren internationell företagsledare. Han har, från ett antal ledande befattningar i finanssektorn både internationellt och i Norden, en sällsynt djupgående och bred erfarenhet av sådant som är relevant för Nordea. Stephen Hester har arbetat 17 år som verkställande direktör för tre FTSE100-företag, däribland Royal Bank of Scotland (2008–2013) och RSA Insurance (2014–2021), ägaren till Trygg Hansa i Sverige och Codan i Danmark och Norge. Innan dess arbetade han 22 år i finanssektorn, på Credit Suisse och Abbey National. Han har haft ledarroller inom såväl privatkunds-, företags- och investment banking-verksamhet på global nivå som inom försäkring och kapital-/förmögenhetsförvaltning. Stephen Hester är brittisk medborgare och efter att ha avslutat sin karriär som företagsledare tidigare under 2021 är han nu inriktad på internationellt styrelsearbete, bland annat som ordförande i det europeiska flygbolaget easyJet plc.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande fram till 30 september 2022 och Stephen Hester från 1 oktober fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2023.

Berörd myndighet har ännu inte godkänt de föreslagna nya ledamöterna.

Utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att både Torbjörn Magnusson och Stephen Hester är lämpliga för posten som styrelseordförande.

Alla föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas betydande aktieägare och, med undantag för de styrelseledamöter som utsetts av arbetstagarna, även oberoende i förhållande till bolaget. De styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på https://www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors/members-of-the-board.

De föreslagna nya styrelseledamöternas CV:n finns tillgängliga från och med idag på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/nordeas-bolagsstamma-2022.

 

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll

2022 – föreslagen (euro)

2021 euro

Ökning (%)

Ordförande

340 000

312 000

9,0

Vice ordförande

160 000

150 800

6,1

Övriga styrelseledamöter

102 000

98 800

3,2

 

Arvodena till styrelsens ordförande och vice ordförande skulle stå i proportion till hur länge de innehaft sina respektive uppdrag under styrelsens mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår också följande ytterligare årsarvode för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll

2022 – föreslagen (euro)

2021 euro

Ökning (%)

Ordförande för ersättnings- och personalkommittén

48 000

43 700

9,8

Ledamöter i ersättnings- och personalkommittén

28 000

27 000

3,7

Alla övriga kommittéordförande

65 000

62 400

4,2

Alla övriga kommittéledamöter

32 500

31 200

4,2

 

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Nordea betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation i samband med stämningar mot styrelseledamöter i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga eller befunnits skyldiga till brott eller grovt oaktsamt agerande.

Revision av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att den ordinarie bolagsstämman beslutar att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd. Arbetsordningen föreslås ändras så att den lagstadgade skyldigheten att bedöma urvalskriterier och urvalsprocess för högsta ledningen överförs från nomineringsrådet till styrelsens ersättnings- och personalkommitté. Den reviderade arbetsordningen inkluderas som en bilaga till detta börsmeddelande och kommer under dagen att finnas tillgänglig på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/nordeas-bolagsstamma-2022.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2021 är Ricard Wennerklint, Chief of Strategy, Sampo plc, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta, Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital och Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att ett nytt nomineringsråd har konstituerats.

 

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022

För ytterligare information avseende Nordea:

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.30 EET den 10 februari 2022.
  

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Om oss