Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.03.2022

2022-03-03 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.03.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.03.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

537 966

9,43

5 072 218,00

XHEL

507 476

9,42

4 779 002,99

CEUX

508 407

9,42

4 787 412,11

AQEU

42 901

9,42

404 245,88

TQEX

28 758

9,41

270 691,70

XCSE

74 426

9,42

701 182,79

Summa

1 699 934

9,42

16 014 753,46

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,7582 och DKK till EUR 7,4398
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 30 459 902 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents