Nordea tillkännager uppföljande program för återköp av aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-03-14 18:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
14 mars 2022, kl. 19.30 EET

Efter tillkännagivandet den 8 februari 2022 om att Europeiska centralbanken (ECB) gett sitt godkännande till återköp av aktier och tillkännagivandet den 7 mars 2022 om slutförandet av det inledande återköpsprogrammet, har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat att inleda ett uppföljande program för återköp av aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro, med start den 16 mars 2022 eller så snart som möjligt efter den dagen.

 

Syftet med aktieåterköpen, som idag godkänts av styrelsen, är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och förbättra avkastningen till nytta för alla aktieägare genom att minska kapitalet i Nordea Bank Abp (”Nordea” eller ”Bolaget”). Aktieåterköpen genomförs i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman 2021 och påbörjas den 16 mars 2022, eller så snart som möjligt därefter, och avslutas senast 31 augusti 2022.

 

För utförandet av aktieåterköpen har Nordea anlitat en extern mäklare som utifrån oåterkalleliga instruktioner beslutar om återköpen av aktier med fullständigt oberoende, även i fråga om tidpunkten för transaktioner, och i överensstämmelse med gällande pris- och volymlimiter samt gällande villkor.

 

De centrala villkoren för aktieåterköpen innefattar:

 

  • Aktierna ska återköpas på annat sätt än i proportion till Bolagets aktieägares befintliga innehav (riktade återköp) genom offentlig handel eller icke-offentlig handel.
  • Högst 310 365 414 aktier, vilket motsvarar cirka 8 procent av alla aktier i Bolaget, kan återköpas inom ramen för maxbeloppet på högst 1 002 mn euro. Antalet egna aktier som Bolaget, tillsammans med sina dotterbolag, innehar vid något enskilt tillfälle får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
  • I enlighet med bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman 2021 ska det högsta priset per aktie i programmet inte överstiga det högre av (i) det högsta pris som betalats för Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens genomsnittspris (viktat snittpris på de reglerade marknader där Bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier, och det lägsta priset per aktie ska vara 20 procent lägre än det lägre av (i) det lägsta pris som betalats för Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens genomsnittspris (viktat snittpris på de reglerade marknader där Bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier. 
  • Återköpet av aktier i offentlig handel ska utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (som tillsammans utgör Safe Harbour-förordningen), bland annat med avseende på dagliga pris- och volymlimiter, på de reglerade marknaderna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn och utvalda multilaterala handelsplattformar (MTF).
  • Utöver de aktier som återköps i offentlig handel kan mäklaren, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier genom så kallade accelerated bookbuilding-förfaranden (ABB), om sådana skulle anordnas.
  • Inga återköp ska göras i USA eller med avseende på Nordeas amerikanska depåbevis.
  • Aktierna ska återköpas genom användning av fritt eget kapital i Bolaget och redovisas som en minskning av balanserade vinstmedel.
  • Nordea kan tillfälligt göra uppehåll i återköpen av aktier i samband med bolagshändelser, till exempel utbetalning av utdelning.
  • Nordea kan skjuta upp eller avsluta programmet före dess planerade slutdatum och ska i sådant fall utfärda ett börsmeddelande om detta.
  • Återköpta aktier ska annulleras månadsvis.

 

Innan det uppföljande aktieåterköpsprogrammet påbörjas innehar Nordea 32 665 816 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

 

Nordea har en fortgående dialog med ECB om ett eventuellt uppföljande återköpsprogram som förutsätter ett separat godkännande från ECB. Nordea räknar med att lämna in en formell ansökan senare under året, inom ramen för det förslag om bemyndigande av styrelsen som lämnats till den ordinarie bolagsstämman, vilken äger rum den 24 mars 2022.
 

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 19.30 EET den 14 mars 2022.

 
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.