Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.05.2022

2022-05-02 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
02.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

256 192

9,44

2 419 086,25

XHEL

258 471

9,44

2 439 164,98

CEUX

215 947

9,44

2 038 704,88

AQEU

17 070

9,47

161 669,92

TQEX

10 586

9,46

100 147,41

XCSE

26 782

9,45

253 118,39

Summa

785 048

9,44

7 411 891,83

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3970 och DKK till EUR 7,4393
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 49 669 863 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents